To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Skrócona instrukcja - ISTEL Cardic-100 BT

                                                                                                   
CIŚNIENIOMIERZ AUTOMATYCZNYDO POMIARU CIŚNIENIA KRWI I PULSU NA RAMIENIU Z FUNKCJĄ BLUETOOTH

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

1. WPROWADZENIE

1.1. Funkcje ciśnieniomierza

Ciśnieniomierz ISTEL Cardic-100BT to w pełni automatyczne, cyfrowe urządzenie do pomiaru ciśnienia na ramieniu, które umożliwia wykonanie szybkich i rzetelnych pomiarów ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, a także tętna, przy pomocy metody oscylometrycznej. Urządzenie to zapewnia bardzo wysoką dokładność pomiarów i zostało zaprojektowane w taki sposób, aby jego obsługa była jak najbardziej przyjazna użytkownikowi. Urządzenie jest przeznaczone do samodzielnego wykonywania pomiarów ciśnienia krwi w warunkach domowych. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie ciśnienia krwi i jego pomiaru, skontaktuj się ze swoim lekarzem.

1.2. Ważne informacje o samodzielnym pomiarze

 • Zastosowanie mankietu innego, niż zalecany, może spowodować błąd pomiaru.
 • Nie stosować urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi u niemowląt.
 • Nie stosować urządzenia u pacjentek w ciąży w stanie przedrzucawkowym.
 • Należy uważać na zaplątanie przewodów, aby uniknąć poważnego urazu pacjenta lub zaburzenia pomiaru ciśnienia krwi.
 • Zbyt częste pomiary mogą spowodować uraz pacjenta, ze względu na zaburzenie przepływu krwi.
 • Założenie mankietu na ranę może spowodować pogorszenie jej stanu.
 • Zastosowanie mankietu na ramieniu, które jest leczone, może spowodować obrażenia na skutek tymczasowego utrudnienia przepływu krwi podczas podnoszenia ciśnienia.
 • Nie zakładaj i nie pompuj mankietu, po stronie po której wykonano zabieg mastektomii.
 • Pompowanie mankietu może spowodować tymczasowe zatrzymanie pracy stosowanego jednocześnie na tym samym ramieniu sprzętu monitorującego funkcje życiowe.
 • Pomiar ciśnienia automatycznym aparatem do pomiaru ciśnienia nie powoduje długotrwałego upośledzenia krążenia krwi pacjenta.
 • Urządzenie nie nadaje się do jednoczesnej pracy z aparaturą elektrochirurgiczną wysokich częstotliwości (HF). 

Samodzielny pomiar oznacza kontrolę, a nie diagnozę i leczenie. Nietypowe wartości należy zawsze konsultować z lekarzem. W żadnym wypadku nie należy zmieniać dawek leków przepisanych przez lekarza.

 • Wyświetlane tętno nie nadaje się do kontroli częstotliwości pracy rozrusznika serca!
 • W przypadku arytmii, pomiar wykonany przy pomocy urządzenia powinien być konsultowany z lekarzem.
 • Przewód powietrza lub kabel zasilacza stwarzają ryzyko uduszenia niemowląt.
 • Małe elementy zestawu stwarzają ryzyko udławienia się w przypadku połknięcia przez niemowlęta.
 • Nie należy stosować urządzenia u niemowląt i osób pozbawionych możliwości porozumiewania się.

Interferencja elektromagnetyczna

Urządzenie zawiera wrażliwe elementy elektryczne, dlatego należy unikać silnych pól elektrycznych lub elektromagnetycznych w jego pobliżu (np. telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe). W przeciwnym razie może dojść do tymczasowego pogorszenia dokładności pomiarów.


2. WAŻNE INFORMACJE O CIŚNIENIU KRWI I JEGO POMIARZE

2.1. Jak pojawia się nadciśnienie / niedociśnienie?

Poziom ciśnienia krwi jest regulowany w mózgu, w ośrodku krążenia i dostosowywany do bieżących warunków na zasadzie sprzężenia zwrotnego z udziałem układu nerwowego. Wc elu regulacji ciśnienia krwi zmianie ulega częstość i siła skurczów serca oraz średnica naczyń (stopień skurczu mięśni gładkich ścian naczyń). Poziom ciśnienia tętniczego krwi zmienia się okresowo w obrębie cyklu pracy serca: podczas skurczu wartość ta jest najwyższa (ciśnienie skurczowe), natomiast na koniec rozkurczu serca, wartość ta jest najniższa (ciśnienie rozkurczowe). Aby nie dopuścić do rozwoju groźnych chorób, wartości ciśnienia krwi powinny być prawidłowe.

2.2. Jaka wartość ciśnienia jest prawidłowa?

Wartość ciśnienia krwi jest zbyt wysoka, jeżeli w spoczynku ciśnienie rozkurczowe wynosi ponad 90 mmHg lub ciśnienie skurczowe wynosi ponad 160 mmHg. W takim wypadku należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Długotrwałe utrzymywanie się ciśnienia na takim poziomie zagraża zdrowiu w związku z postępującym uszkadzaniem naczyń krwionośnych. Jeżeli ciśnienie skurczowe wynosi od 140 do 160 mmHg lub ciśnienie rozkurczowe wynosi od 90 do 100 mmHg, skonsultuj się z lekarzem. Następnie konieczne będą regularne samodzielne kontrole. W przypadku zbyt niskich wartości, tj. ciśnienie skurczowe poniżej 100 mmHg lub ciśnienie rozkurczowe poniżej 60 mmHg, również należy skonsultować się z lekarzem. Nawet w przypadku wartości ciśnienia będących w normie, zaleca się regularne samodzielne kontrole ciśnienia krwi. Umożliwia to wykrycie ewentualnych zmian wartości ciśnienia tętniczego krwi na wczesnym etapie i odpowiednią reakcję. Jeżeli pacjent przechodzi leczenie nadciśnienia / niedociśnienia, należy wykonywać regularne pomiary w określonej porze dnia i notować wyniki, a następnie przedstawić je lekarzowi. Nigdy nie wykorzystuj uzyskanych wyników do samodzielnej zmiany dawkowania leków przepisanych przez lekarza.

Tabela klasyfikacji wartości ciśnienia krwi (jednostka: mmHg) według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO):

 • Jeżeli Twoje wartości ciśnienia krwi w warunkach spoczynku są przeważnie w normie, ale podwyższone podczas stresu, możliwe że cierpisz na tzw. nadciśnienie labilne (utajone). Jeżeli podejrzewasz, że jest to możliwe, skontaktuj się z lekarzem.
 • Prawidłowo zmierzone ciśnienie rozkurczowe powyżej 120 mmHg wymaga natychmiastowego leczenia.

3. BUDOWA CIŚNIENIOMIERZA

4. BUDOWA CIŚNIENIOMIERZA

4.1. Montaż baterii 

 1. Zdjąć pokrywę baterii.
 2. Umieścić cztery standardowe baterie alkaliczne AA.
  • Należy używać baterii tej samej firmy.
  • Należy zwrócić uwagę, czy wszystkie baterie są prawidłowo zainstalowane według ich biegunowości.
 3. Założyć pokrywę baterii.
 4. Jeżeli na ekranie wyświetli się ikona baterii, oznacza to, że do całkowitego wyczerpania pozostało 20% mocy.
 5. Jeżeli na ekranie wyświetli się ikona ostrzegawcza baterii, oznacza to, że baterie są wyczerpane i konieczna jest ich wymiana.
  • Nie należy mieszać starych i nowych baterii.
  • Po wymianie baterii należy ustawić ponownie godzinę i datę.
  • Po wyświetleniu ikony ostrzegawczej baterii urządzenie nie włączy się do momentu wymiany baterii.
  • Należy stosować baterie typu Long-Life AA lub alkaliczne 1.5 V. Nie zaleca się stosowania akumulatorów 1.2 V.
  • Jeżeli ciśnieniomierz będzie pozostawiony bezczynnie przez dłuższy czas, należy wyciągnąć z niego baterie.

4.2. Czas eksploatacji baterii

 • Cztery nowe baterie LR6 (AA) wystarczą na około 1000 pomiarów (1 pomiar dziennie w temperaturze pokojowej 23°C), długość życia baterii różni się w zależności od temp. w jakiej są one używane i może być krótsza przy niższych temperaturach.
 • Stan baterii można sprawdzić w lewym dolnym rogu ekranu. Jeżeli wyświetli się symbol słabych baterii, należy wymienić je na nowe.

4.3. Zasilacz (opcjonalny) 

 1. Podłączyć wtyk zasilający do gniazda zasilacza.
 2. Włożyć zasilacz do kontaktu.
  1. Należy używać zasilacza odpowiedniego do lokalnego zasilania.
  2. Specyfikacja zasilacza: 100~240 V, 50/60Hz; wyjście: Micro USB DC 5V, 1A
  3. Zalecamy używać wyłącznie zasilacza model Diagnostic ZUI 5-1 dostarczanego przez wytwórcę.
  4. Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, zasilacz lub kabel należy odłączyć.
  5. Nie dotykać zasilacza mokrą dłonią.
  6. Podczas obsługiwania urządzenia nie plątać kabli.

4.4. Wybór użytkownika oraz ustawienie daty i godziny 

Wybór użytkownika: Ciśnieniomierz umożliwia śledzenie odczytów ciśnienia krwi 2 użytkowników.

 1. Przed rozpoczęciem pomiaru należy upewnić się, że ustawiono odpowiedniego użytkownika. Urządzenie może śledzić wyniki maksymalnie 2 użytkowników
  (użytkownik 1, użytkownik 2).
 2. Przytrzymać przycisk TIME przez przynajmniej 3 sekundy. Na ekranie wyświetli się migająca ikona użytkownika. Zmiana użytkownika nastąpi poprzez naciśnięcie przycisku pamięci MEMORY. Aby potwierdzić wybór użytkownika wcisnąć przycisk "włącz".
 3. Zalecamy, aby pierwszą osobą, która wykona pomiar był użytkownik 1.

Ustawienia godziny, daty oraz wyświetlenie kodu PIN

Ciśnieniomierz posiada zintegrowany zegar oraz wyświetla datę. Dzięki temu zapisywany jest nie tylko wynik pomiaru ciśnienia krwi, ale również dokładna data i godzina pomiaru. Po włożeniu nowych baterii zegar zostanie ustawiony na 12:00, a data na 1-01. Należy wówczas ustawić prawidłową godzinę i datę. W tym celu wykonaj następujące czynności.

 1. Przytrzymaj przycisk TIME przez przynajmniej 3 sekundy. Ikona użytkownika zacznie migać. Następnie wciśnij ponownie przycisk TIME, aby wyświetlić ustawiony rok (migają 4 znaki).
 2. Wprowadź rok wciskając przycisk MEMORY.
 3. Wciśnij ponownie przycisk TIME. Wyświetli się data z migającym znakiem miesiąca.
 4. Ustaw miesiąc przy pomocy przycisku MEMORY.
 5. Wciśnij ponownie przycisk TIME. Zaczną migać dwa ostatnie znaki (dzień).
 6. Ustaw dzień przy pomocy przycisku MEMORY.
 7. Wciśnij ponownie przycisk TIME. Urządzenie przełączy na ustawienie czasu; migać będzie znak godziny.
 8. Ustaw godzinę przy pomocy przycisku MEMORY.
 9. Wciśnij ponownie przycisk TIME. Zaczną migać będą dwa ostatnie znaki (minuty).
 10. Ustaw minuty przy pomocy przycisku MEMORY.
 11. Wciśnij przycisk TIME: jednostka pomiaru zacznie migać.
 12. Wciśnij przycisk MEMORY, aby ustawić jednostkę pomiaru (mmHg lub kPa)
 13. Wciśnij przycisk TIME. Teraz pojawi się kod PIN (kod potrzebny do parowania z urządzeniem mobilnym z funkcją Bluetooth) złożony z 6 cyfr, np.: 148624, który należy wprowadzić do urządzenia mobilnego (smartphone/tablet) podczas parowania.
 14. Po wykonaniu wszystkich ustawień raz jeszcze wciśnij przycisk TIME. Urządzenie na krótko wyświetli datę, a następnie godzinę. Wprowadzone ustawienie jest teraz potwierdzone i zegar rozpoczyna odmierzanie czasu.

Pozostałe informacje

Z każdym wciśnięciem przycisku TIME lub MEMORY wprowadzane są dane (np. przełączanie z godzin na minuty lub zmiana wartości +1). Po przytrzymaniu danego przycisku przełączanie odbywa się znacznie szybciej. Po naciśnięciu w dowolnym czasie przycisku START/STOP urządzenie zapisuje ustawienia i kończy proces programowania.


5. WYKONYWANIE POMIARÓW

5.1. Przed pomiarem

 • Bezpośrednio przed pomiarem należy unikać: wysiłku, nie należy jeść oraz palić, gdyż wszystkie te czynności mają wpływ na wynik pomiaru. Przed pomiarem należy odprężyć się siedząc na krześle w cichym otoczeniu przez
  około 10 minut.
 • Należy wykonywać pomiary zawsze na tym samym ramieniu (standardowo lewym).
 • Należy wykonywać pomiary regularnie, każdego dnia o tej samej porze, ponieważ ciśnienie krwi zmienia się w ciągu całego dnia.

5.2. Najczęściej występujące błędy

Aby pomiary ciśnienia krwi były porównywalne, konieczne są takie same warunki pomiaru! (warunki te zawsze obejmują ciche otoczenie).

 • Wszelkie wysiłki pacjenta celem podtrzymania ramienia mogą spowodować wzrost ciśnienia krwi. Należy wybrać wygodną i rozluźnioną pozycję. Podczas pomiaru nie napinać żadnych mięśni ramienia, na którym założony jest mankiet. W razie potrzeby użyć poduszki jako podpórki.
 • Praca ciśnieniomierza może zostać zaburzona przez skrajne temperatury, wilgotność i pomiar na znacznej wysokości nad poziomem morza.
 • Należy zwrócić uwagę, aby nie uciskać i nie skręcać przewodów.
 • Luźno zapięty mankiet spowoduje uzyskanie nieprawidłowych wyników pomiaru.
 • W przypadku wielokrotnie powtarzanych pomiarów dochodzi do nagromadzenia krwi w ramieniu, co prowadzi do uzyskiwania nieprawidłowych wyników. Z tego powodu prawidłowy pomiar ciśnienia krwi przeprowadza się po 5 minutowej przerwie lub po uniesieniu ramienia, w celu umożliwienia odpłynięcia nagromadzonej krwi (przynajmniej po 3 minutach).

5.3. Zakładanie mankietu

  1. Umieść stabilnie końcówkę przewodu powietrza w otworze po lewej stronie ciśnieniomierza (gniazdo na przewód powietrza).
  2. Włóż koniec mankietu pod metalową klamrę mankietu, rzepem skierowanym na zewnątrz.
  3. Załóż mankiet około 2-3 cm nad stawem łokciowym. Dla najlepszych rezultatów załóż mankiet na nagie ramię, na poziomie serca.
  4. Ściśnięcie ramienia spowodowane podwinięciem rękawa ubrania może uniemożliwić dokładny odczyt.
  5. Mankiet powinien dać się łatwo założyć na ramieniu, a rzep powinien łatwo się zapinać.
  6. Po założeniu mankietu upewnić się, że pod mankietem można zmieścić palec.
  7. Jeżeli mankiet nie pasuje na ramię, dokładność odczytu może być nieprawidłowa.
   • Nie należy zaginać mankietu ani przewodu powietrza.
   • Aby odłączyć mankiet należy wyjąć wtyczkę przewodu powietrza z ciśnieniomierza.
   • Pomiar można rozpocząć dopiero po poprawnym założeniu mankietu.
   • Mankiet należy wymienić w przypadku, gdy wystąpi nieszczelność lub gdy mankiet nie pracuje prawidłowo.
   • W celu zapewnienia dokładności odczytów należy używać wyłącznie mankietu wytwórcy.

              

Przewód powietrza powinien znaleźć się na środku ramienia. Dłoń skierowana ku górze.

5.4. Pozycja ciała podczas pomiaru

Należy zrelaksować się, oprzeć łokieć na stole dłonią zwróconą ku górze; mankiet powinien znajdować się na wysokości serca. Dokładność odczytu może być ograniczona, jeżeli mankiet nie jest założony prawidłowo. Ramię powinno znajdować się na tej samej wysokości co serce. Jeżeli ramię jest zbyt nisko odczyt będzie za wysoki. Jeżeli ramię jest za wysoko odczyt będzie za niski. Nogi nie powinny być skrzyżowane i powinny leżeć płasko na podłodze; plecy i ramiona powinny być oparte.

5.5. Procedura pomiaru

Po prawidłowym założeniu mankietu można rozpocząć pomiar.

 1. Wcisnąć przycisk START/STOP, na wyświetlaczu pokażą się wszystkie elementy, rozpocznie się pompowanie mankietu. Na ekranie stale wyświetlane jest rosnące ciśnienie mankietu. (RYS 1)
 2. Po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia, zacznie ono powoli spadać. Po wykryciu tętna ikona serca na ekranie zacznie migać (RYS 2)
 3. Po zakończeniu pomiaru wyświetlą się wartości pomiaru ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oraz tętno (RYS 3).

Przykład (RYS 3): Ciśnienie skurczowe 126, ciśnienie rozkurczowe 85, tętno 78 Wyniki pomiaru będą wyświetlane do momentu wyłączenia urządzenia. Jeżeli żaden przycisk nie zostanie wciśnięty przez 3 minuty, urządzenie automatycznie wyłączy się, aby oszczędzać baterie.

5.6. Zakończenie pomiaru

Aby przerwać pomiar ciśnienia krwi (np. gdy pacjent nie czuje się dobrze), można w każdej chwili wcisnąć przycisk START/STOP. Urządzenie automatycznie obniży ciśnienie mankietu.


6. WYKONYWANIE/SYNCHRONIZACJA POMIARÓW Z APLIKACJĄ ISTEL HEALTH Z WYKORZYSTANIEM FUNKCJI BLUETOOTH®

Ciśnieniomierz Istel Cardic-100BT może być używany w połączeniu ze smartfonem/tabletem z uruchomioną aplikacją Istel Health. Dane z pamięci ciśnieniomierza mogą być przeniesione do smartphona/tableta podłączając urządzenie poprzez Bluetooth®.

6.1. Połączenie ciśnieniomierza z aplikacją Istel Health z wykorzystaniem komunikacji bezprzewodowej Bluetooth.

Aplikacja Istel Health

Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji Istel Health, należy pobrać ją ze Sklepu Play, Apple App Store, ze strony istel.com.pl lub diagnosis.pl i zainstalować ją na smartfonie/tablecie.

                           

 • Włącz funkcję Bluetooth® w telefonie lub tablecie.
 • Widok 1 - Uruchom aplikację Istel Health na telefonie lub tablecie i utwórz nowy profil wpisując nazwę użytkownika oraz nadając swój PIN. Zatwierdź przyciskiem OK. UWAGA! Zapamiętaj swój PIN użytkownika aplikacji, w przeciwnym razie utracisz wyniki pomiarów.
 • Wyświetl kod PIN ciśnieniomierza: Aby wyświetlić kod PIN na ciśnieniomierzu potrzebny do sparowania urządzeń przytrzymaj przycisk "zegara" na ciśnieniomierzu przez co najmniej 3 sekundy, aż ikona użytkownika zacznie migać. Następnie kilkakrotnie wciśnij przycisk "zegara", aby wyświetlić kod PIN potrzebny do sparowania z urządzeniem mobilnym z funkcją Bluetooth®. Wyświetli się 6 cyfr (widok 6) które należy wpisać podczas parowania ze smartfonem / tabletem. Na zakończenie ponownie wybierz "zegar" lub przycisk "włącz/wyłącz", aby wyjść z ustawień.
 • Widok 2 - W głównym oknie aplikacji „Istel Health” wybierz „Ciśnienie krwi”.
 • Widok 3 - Pojawi się okno "Ciśnienie krwi". Należy wybrać "połącz".
 • Widok 4 - Pojawi się okno wyszukiwania urządzenia. 
 • Widok 5 - Wpisać PIN, który pojawi się na wyświetlaczu ciśnieniomierza. 
 • Widok 6 - Przykładowy kod PIN na wyświetlaczu ciśnieniomierza. Każde urządzenie posiada indywidualny kod PIN.
 • Widok 7 - Pojawi się okienko łączenia aplikacji z ciśnieniomierzem Istel Cardic-100 BT. Po połączeniu symbol "Bluetooth" na
  ciśnieniomierzu miga na wyświetlaczu. W przypadku braku połączenia świeci ciągle.
 • Widok 8 - W celu wykonania pomiaru wybrać opcję "pomiar". Urządzenie rozpocznie pomiar automatycznie. Aby pobrać pomiary z
  pamięci urządzenia wybrać "synchronizuj". Pomiary zostaną przesłane automatycznie. Pojawisię lista pomiarów na telefonie/tablecie
  (Widok 11).
 • Widok 9 - Okno wykonywania pomiaru.
 • Widok 10 - Po zakończeniu pomiaru wynik pojawi się na ekranie urządzenia mobilnego.
 • Widok 11 - Lista pomiarów po wybraniu opcji "synchronizuj".

                            

  

               

 

                           

 

7. PAMIĘĆ

Pamięć wewnętrzna przechowuje do 2x120 wyników pomiaru.   

Przeglądanie pamięci: 

 • Aby uzyskać dostęp do zasobów pamięci należy wcisnąć przycisk MEMORY. 
 • Urządzenie wyświetli średni wynik z 3 ostatnich pomiarów, a także ostatni pomiar MR 1 (Rys. 4)
 • Po wciśnięciu przycisku MEMORY użytkownik może przeglądać dane od najnowszych do najstarszych, MR 1 i kolejno dalsze 119 pomiarów
 • Jeżeli z danymi zapisanymi w pamięci wyświetlany jest znak "serca", wskazuje to, że podczas tego pomiaru zostało wykryte nieregularne tętno.

                      

 7.1. Zapełniona pamięć

Należy zwrócić uwagę, aby nie przekroczyć dostępnej pamięci. Kiedy pamięć zostanie zapełniona, starsze wartości zostaną automatycznie usunięte. Kiedy pamięć zostanie zapełniona, na ekranie wyświetli się przez 1 sekundę informacja "memory full" (pamięć zapełniona).

7.2. Pamięć - usuwanie wszystkich pomiarów

Zanim usuniesz wszystkie wyniki zapisane w pamięci upewnij się, że nie będziesz ich potrzebował w przyszłości. Rozsądne jest prowadzenie rejestru na piśmie, dzięki czemu możliwe jest przekazanie większej ilości informacji podczas wizyty w gabinecie lekarskim. Aby usunąć wszystkie zapisane wyniki, przytrzymaj przycisk "MEMORY" przez przynajmniej 5 sekund. Zwolnij przycisk, kiedy na ekranie wyświetli się "CL". Aby permanentnie skasować całą pamięć, wciśnij przycisk "MEMORY" podczas migania "CL". Usuniecie zapisanych wyników zostanie zasygnalizowane 3 krótkimi dźwiękami.

7.3. Wczesne wykrywanie arytmii

Jeśli ten symbol "serca" wyświetli się po zakończeniu pomiaru oznacza to, że podczas pomiaru wykryto nieregularne tętno. W takim wypadku wynik może odbiegać od twojego normalnego ciśnienia krwi - powtórz pomiar. W większości przypadków nie ma powodów do zmartwień, jeżeli jednak symbol ten pojawia się regularnie (np. kilka razy w tygodniu przy codziennych pomiarach) zalecamy, aby poinformować o tym lekarza.

Przedstaw lekarzowi poniższe objaśnienie.

Informacje dla lekarza odnośnie częstego występowania wskaźnika arytmii. Urządzenie to ciśnieniomierz oscylometryczny, który podczas pomiaru dokonuje również analizy tętna. Urządzenie zostało przetestowane w warunkach klinicznych. Jeżeli urządzenie wykryje nieregularność tętna, symbol arytmii zostanie wyświetlony po zakończeniu pomiaru. Jeżeli symbol ten pojawia się regularnie (np. kilka razy w tygodniu przy codziennych pomiarach), zalecamy, aby skontaktować się z lekarzem. Urządzenie nie zastępuje badania kardiologicznego, ale służy jako pomoc w wykrywaniu arytmii we wczesnym stadium.

 8. KOMUNIKATY O BŁĘDACH

Jeżeli podczas pomiaru wystąpi błąd, pomiar zostanie przerwany i wyświetli się kod błędu.

 • Kod błędu: ERR 1 
  Możliwa przyczyna: Nie wykryto tętna.
 • Kod błędu: ERR 2
  Możliwa przyczyna: Zakłócenia wpłynęły na wynik pomiaru. Podczas pomiaru wystąpił ruch ramienia.
 • Kod błędu: ERR 3
  Możliwa przyczyna: Zbyt długie pompowanie mankietu. Mankiet nie został założony prawidłowo.
 • Kod błędu: ERR 5
  Możliwa przyczyna: Pomiar wskazał nieakceptowalną różnicę pomiędzy ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym. Należy wykonać kolejny pomiar dokładnie stosując się do instrukcji. Jeżeli nadal wyświetlane są nietypowe wyniki, należy skontaktować się z lekarzem.
 • Kod błędu: ERR 8
  Możliwa przyczyna: Ciśnienie powyżej 280 mmHg

Dalsze informacje: Ciśnienie krwi waha się nawet u zdrowych ludzi, dlatego ważne jest, aby wykonywać pomiary zawsze w tych samych warunkach (ciche otoczenie). Jeżeli pomimo stosowania się do tych zasad wahania będą większe niż 15 mmHg oraz kilkukrotnie wystąpi nieregularne tętno, należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku problemów, należy skonsultować się z Diagnosis S.A.

Nigdy nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie! Wszystkie nieupoważnione próby otwarcia urządzenia spowodują unieważnienie gwarancji! Jeżeli podczas użytkowania urządzenia pojawi się problem, należy sprawdzić następujące punkty i zastosować wymienione środki zaradcze.

 • Usterka: Ekran pozostaje ciemny pomimo włączenia urządzenia i umieszczenia w nim baterii.
  Środki zaradcze:

  1. Sprawdzić, czy baterie są ułożone prawidłowo (bieguny) i w razie konieczności poprawić ich położenie.
  2. Jeżeli wyświetlanie jest nieprawidłowe, ponownie zamontować baterie lub wymienić je.
 • Usterka: Urządzenie często nie może zmierzyć ciśnienia lub wyniki pomiaru są zbyt niskie (lub zbyt wysokie).
  Środki zaradcze:

  1. Sprawdzić pozycję mankietu.
  2. Zmierzyć ciśnienie krwi ponownie w cichym i spokojnym otoczeniu, stosując się do instrukcji użycia.
 • Usterka: Wyniki każdego pomiaru są inne, mimo że urządzenie pracuje prawidłowo i wartości również są wyświetlane prawidłowo.
  Środki zaradcze:
  1. Przeczytać poniższe informacje oraz informacje zawarte w części "Najczęściej występujące błędy". Powtórzyć pomiar. Proszę pamiętać: Ciśnienie krwi stale się waha, dlatego kolejne pomiary będą charakteryzować się pewną zmiennością.
 • Usterka: Wynik pomiaru ciśnienia krwi różni się od tego, który został zmierzony przez lekarza.
  Środki zaradcze:

  1. Zapisywać codzienne wyniki pomiaru i skonsultować je z lekarzem. Proszę pamiętać: niektóre osoby podczas wizyty u lekarza odczuwają zdenerwowanie, które może podwyższać ciśnienie krwi (względem poziomu podczas pomiaru wykonanego w domu).

 
9. KONSERWACJA I KALIBRACJA

 1. Nie narażaj urządzenia na skrajne temperatury, wilgotność, pył i bezpośrednie światło słoneczne.
 2. Mankiet posiada wrażliwy, nieprzepuszczający powietrza zbiornik (pęcherz). Podczas jego obsługi zachowaj
  ostrożność i unikaj odkształcania poprzez skręcanie lub wyginanie.
 3. Czyść urządzenie miękką i suchą szmatką. Nie używaj benzyny, rozcieńczalników ani podobnych
  rozpuszczalników. Plamy z mankietu należy usuwać z ostrożnością przy pomocy wilgotnej szmatki i mydlin. Nie
  wolno prać mankietu!
 4. Uważaj, aby nie upuścić urządzenia i obsługuj je z ostrożnością. Chroń urządzenie przed silnymi wibracjami i
  wstrząsami
 5. Nie wolno otwierać urządzenia. W przeciwnym razie kalibracja przeprowadzona przez producenta będzie
  nieważna!

Okresowe kontrole

 • Urządzenie pomiarowe wymaga regularnych kontroli.
 • Z tego powodu zalecamy przeprowadzanie okresowych kontroli ciśnieniomierza co 2 lata. Potrzebujesz więcej informacji? Infolinia 800 70 30 11.

 
10. BEZPIECZEŃSTWO I UTYLIZACJA

 • To urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w instrukcji użycia. Wytwórca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie urządzenia.
 • Urządzenie posiada wrażliwe elementy i musi być obsługiwane z ostrożnością.
 • Należy przestrzegać warunków przechowywania i użytkowania (dane techniczne).
 • Chronić urządzenie przed wodą i wilgocią, skrajnymi temperaturami, uderzeniami, upuszczeniem, kurzem, bezpośrednim światłem słonecznym, gorącem i zimnem.
 • Pompować mankiet tylko po jego założeniu.
 • Nie używać urządzenia w pobliżu pól elektromagnetycznych, które są generowane przez telefony komórkowe i instalacje radiowe.
  Nie używać urządzenia jeżeli jest uszkodzone.
 • Jeżeli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas, należy wyciągnąć baterie.
 • Należy korzystać wyłącznie z oryginalnych elementów dostarczonych przez Wytwórcę. Korzystanie z innych elementów może spowodować obniżenie poziom bezpieczeństwa. 

 

11. SYMBOLE

Zużyty wyrób i baterie oddać do punktu zbiórki odpadów. Zawiera składniki niebezpieczne dla środowiska. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez
nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Jeśli masz wątpliwości, gdzie oddać zużyty aparat skontaktuj się z firmą Diagnosis.


12. DANE TECHNICZNE

 • Metoda i zakres pomiaru: Metoda oscylometryczna
 • Ciśnienie: 30 do 280 mmHg
 • Puls: 40-199 uderzeń na minutę
 • Dokładność: Ciśnienie: (± 3 mmHg) Puls: (± 5%)
 • Pompowanie i wypompowywanie powietrza: Automatyczne
 • Pamięć: 2 x 120 wyników pomiaru z datą i godziną
 • Warunki pracy: Temperatura: 5 ~ 40°C (41 ~ 104 °F)
 • Wilgotność: 15% - 85% R.H.
 • Ciśnienie atmosferyczne: 860 - 1060 hPa
 • Zasilanie: 4 x baterie alkaliczne AA lub zasilacz Micro USB DC 5.0 V / 1,0 A (opcjonalnie)
 • Wymiary (korpus): 135 × 115 × 72 ±1,0 mm
 • Waga: 498g (uwzględniając baterie i mankiet)
 • Rozmiar mankietu: Obwód ramienia 22-42 cm
 • Wersja modułu Bluetooth: Bluetooth® 5.0
 • Zawartość opakowania: Ciśnieniomierz, mankiet w rozmiarze M/L (22-42 cm), 4 x baterie AA, instrukcja użycia, etui, zasilacz.


PRODUCENT I PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ

Diagnosis S.A.
ul. Gen. Władysława Andersa 38A
15-113 Białystok, Polska
www.diagnosis.pl

SERWIS GŁÓWNY

Diagnosis S.A.
ul. Przemysłowa 8, 16-010 Wasilków
tel. 85 874 60 45
serwis@diagnosis.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl