To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Skrócona instrukcja - Diagnostic Pro Cardio Afib

                                                                          

CIŚNIENIOMIERZ AUTOMATYCZNY DO POMIARU CIŚNIENIA KRWI I PULSU NA RAMIENIU Z FUNKCJĄ WYKRYWANIA OZNAK MIGOTANIA PRZEDSIONKÓW.

Model można stosować przy nieregularnym pulsie i migotaniu przedsionków. Jeżeli aparat wykryje nieregularny puls na wyświetlaczu pojawi się symbol . Jeżeli aparat wykryje oznaki migotania przedsionków, na wyświetlaczu pojawi się symbol . W takim wypadku zaleca się wizytę u lekarza. Ciśnieniomierz Diagnostic Pro Cardio Afib posiada także funkcję MDI – Pomiar ciśnienia i pulsu podczas pompowania mankietu. Technologia MDI zapewnia szybki i dokładny wynik. Dzięki mniejszemu naciskowi na ramię pomiar jest bardziej komfortowy. 

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

1. WPROWADZENIE

1.1. Funkcje ciśnieniomierza

Ciśnieniomierz Diagnostic Pro Cardio Afib to w pełni automatyczne cyfrowe urządzenie do pomiaru ciśnienia krwi na ramieniu, które umożliwia wykonanie szybkich i rzetelnych pomiarów ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, a także tętna przy pomocy metody oscylometrycznej. Urządzenie to zapewnia bardzo wysoką dokładność pomiarów i zostało zaprojektowane w taki sposób, aby jego obsługa była jak najbardziej przyjazna użytkownikowi. Urządzenie jest przeznaczone do samodzielnego wykonywania pomiarów ciśnienia krwi w warunkach domowych. W celu uzyskania większej ilości informacji odnośnie ciśnienia krwi i jego pomiaru skontaktuj się ze swoim lekarzem.

1.2.  Ważne informacje o samodzielnym pomiarze

 • Zastosowanie mankietu innego niż zalecany może spowodować błąd pomiaru.
 • Nie stosować urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi u niemowląt.
 • Nie stosować urządzenia u pacjentek w ciąży lub u pacjentów w stanie przedrzucawkowym.
 • Należy uważać na zaplątanie przewodów, gdyż może wówczas dojść do poważnego urazu pacjenta lub zaburzenia pomiaru ciśnienia krwi.
 • W przypadku zbyt częstych pomiarów może dojść do nagromadzenia krwi w tętnicy ramieniowej, co może doprowadzić do uzyskiwania nieprawidłowych wyników. Z tego powodu każdy kolejny pomiar ciśnienia krwi przeprowadza się po około 5 minutowej przerwie.
 • Założenie mankietu na ranę może spowodować pogorszenie jej stanu.
 • Zastosowanie mankietu na ramieniu które jest leczone, może spowodować obrażenia na skutek tymczasowego utrudnienia przepływu krwi podczas podnoszenia ciśnienia.
 • Nie zakładać i nie pompować mankietu po stronie, po której wykonano zabieg mastektomii.
 • Pompowanie mankietu może spowodować tymczasowe zatrzymanie pracy stosowanego jednocześnie na tym samym ramieniu sprzętu monitorującego funkcje życiowe.
 • Pomiar ciśnienia automatycznym aparatem do pomiaru ciśnienia nie powoduje długotrwałego upośledzenia krążenia krwi pacjenta.
 • Urządzenie nie nadaje się do jednoczesnej pracy z aparaturą elektrochirurgiczną wysokich częstotliwości (HF).

Samodzielny pomiar oznacza kontrolę, a nie diagnozę i leczenie. Nietypowe wartości należy zawsze konsultować z lekarzem. W żadnym wypadku nie należy zmieniać dawek leków przepisanych przez lekarza.

 • Wyświetlane tętno nie nadaje się do kontroli częstotliwości pracy rozrusznika serca!
 • W przypadku nieregularnego pulsu, pomiar wykonany przy pomocy urządzenia powinien być konsultowany z lekarzem.    

Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem niemowląt, małych dzieci i osób niesamodzielnych. Zabawa dziecka z przewodem powietrza może doprowadzić do uduszenia się dziecka. Dzieci mogą również połknąć małe części urządzenia. Należy upewnić się, że dzieci nie będą bawiły się urządzeniem. 

Interferencja elektromagnetyczna

Urządzenie zawiera wrażliwe elementy elektryczne, dlatego należy unikać silnych pól elektrycznych lub elektromagnetycznych w jego pobliżu (np. telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe). W przeciwnym razie może dojść do tymczasowego pogorszenia dokładności pomiarów.

2. WAŻNE INFORMACJE O CIŚNIENIU KRWI I JEGO POMIARZE

2.1. Jak pojawia się nadciśnienie/niedociśnienie?

Poziom ciśnienia krwi jest regulowany w mózgu, w ośrodku krążenia i dostosowywany do bieżących warunków na zasadzie sprzężenia zwrotnego z udziałem układu nerwowego. W celu regulacji ciśnienia krwi zmianie ulega częstość i siła skurczów serca oraz średnica naczyń (stopień skurczu mięśni gładkich ścian naczyń). Poziom ciśnienia tętniczego krwi zmienia się okresowo w obrębie cyklu pracy serca: podczas skurczu wartość ta jest najwyższa (ciśnienie skurczowe), natomiast na koniec rozkurczu serca wartość ta jest najniższa (ciśnienie rozkurczowe). Wartości ciśnienia krwi powinny być prawidłowe, aby nie dopuścić do rozwoju groźnych chorób.

2.2. Jaka wartość ciśnienia jest prawidłowa?

Wartość ciśnienia krwi jest zbyt wysoka, jeżeli w spoczynku ciśnienie rozkurczowe wynosi ponad 90 mmHg lub ciśnienie skurczowe wynosi ponad 160 mmHg. W takim wypadku należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Długotrwałe utrzymywanie się ciśnienia na takim poziomie zagraża zdrowiu w związku z postępującym uszkadzaniem naczyń krwionośnych. Jeżeli ciśnienie skurczowe wynosi od 140 do 160 mmHg lub ciśnienie rozkurczowe wynosi od 90 do 100 mmHg, skonsultuj się z lekarzem. Następnie konieczne będą regularne samodzielne kontrole. W przypadku zbyt niskich wartości, tj. ciśnienie skurczowe poniżej 100 mmHg lub ciśnienie rozkurczowe poniżej 60 mmHg, również należy skonsultować się z lekarzem. Nawet w przypadku wartości ciśnienia będących w normie, zaleca się regularne samodzielne kontrole ciśnienia krwi. Umożliwia to wykrycie ewentualnych zmian wartości ciśnienia tętniczego krwi na wczesnym etapie i odpowiednią reakcję. Jeżeli pacjent przechodzi leczenie nadciśnienia/niedociśnienia, należy wykonywać regularne pomiary w określonej porze dnia i notować wyniki, a następnie przedstawić je lekarzowi. Nigdy nie należy wykorzystywać uzyskanych wyników do samodzielnej zmiany dawkowania leków przepisanych przez lekarza.

Tabela klasyfikacji wartości ciśnienia krwi (mmHg) według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO):


3. WAŻNE INFORMACJE O CIŚNIENIU KRWI I JEGO POMIARZE

Afib - Atrial Fibrilation

Prawidłowa praca serca polega na skurczu i rozkurczu serca w regularnym tempie. Pewne komórki znajdujące się w specjalnie wydzielonym obszarze tkanki serca tworzą tzw. układ bodźco przewodzący, który wytwarza sygnały elektryczne odpowiedzialne za skurcze serca i pompowanie krwi. Migotanie przedsionków występuje wtedy, kiedy w dwóch górnych przedziałach serca (nazywanych przedsionkami) obecne są szybkie i chaotyczne impulsy elektryczne, które wywołują nieregularne skurcze mięśnia sercowego (jest to migotanie). Migotanie przedsionków to najczęstsza forma arytmii serca lub nieregularnego rytmu serca, która często nie wywołuje żadnych objawów, ale istotnie zwiększa ryzyko udaru. W takich sytuacjach konieczna jest opieka lekarska.

3.1. Zagrożenie jakie niesie migotanie przedsionków dla mnie i dla członków mojej rodziny.

Osoby z migotaniem przedsionków posiadają pięciokrotnie wyższe ryzyko udaru. Ponieważ ryzyko udaru rośnie wraz z wiekiem, badanie pod kątem migotania przedsionków jest zalecane dla osób powyżej 65 roku życia. W przypadku nadciśnienia, cukrzycy, choroby wieńcowej lub przebytego udaru, badanie to zalecamy wykonywać już po 50 roku życia. Wczesna diagnoza migotania przedsionków i odpowiednie leczenie może znacząco zredukować ryzyko udaru. U osób młodych badanie pod kątem migotania przedsionków nie jest zalecane, ponieważ mogłoby wykazać nieprawidłowe wyniki i wywołać niepotrzebny niepokój. Ponadto osoby młode z migotaniem przedsionków posiadają względnie niskie ryzyko udaru w porównaniu do osób starszych. Więcej informacji na ten temat znajduje się na naszej stronie internetowej www.diagnosis.pl. Funkcja wykrywania oznak migotania przedsionków umożliwia przeprowadzenie badania pod kątem występowania tego schorzenia. Wiedza na temat istnienia migotania przedsionków oraz znajomość swojego poziomu ciśnienia krwi może przyczynić się do redukcji ryzyka udaru. Funkcja wykrywania oznak migotania przedsionków zapewnia wygodną metodę monitorowania tej arytmii podczas pomiaru ciśnienia krwi. Wysokie ciśnienie krwi oraz migotanie przedsionków są uznawane zaczynniki ryzyka udaru, które mogą być kontrolowane przy pomocy odpowiednich leków. Znajomość swojego ciśnienia krwi oraz wiedza na temat posiadania migotania przedsionków to pierwszy krok w aktywnym zapobieganiu udarom.


4. BUDOWA CIŚNIENIOMIERZA
                                  

 

MANKIET              

                                  


ELEMENTY WYŚWIETLACZA

        

 

5. URUCHAMIANIE CIŚNIENIOMIERZA

5.1. Montaż baterii

 1. Zdjąć pokrywę baterii.
 2. Umieścić 4 standardowe baterie alkaliczne AA.
  • Należy używać baterii tej samej firmy.
  • Należy zwrócić uwagę, czy wszystkie baterie są prawidłowo włożone według ich biegunowości.
 3. Założyć pokrywę baterii.
 4. Jeżeli na ekranie wyświetli się ikona baterii , oznacza to, że do całkowitego wyczerpania pozostało 20% mocy.
 5. Jeżeli na ekranie wyświetli się ikona ostrzegawcza baterii , oznacza to, że baterie są wyczerpane i konieczna jest ich wymiana.
  • Nie należy mieszać starych i nowych baterii.
  • Po wymianie baterii należy ustawić ponownie godzinę i datę.
  • Po wyświetleniu ikony ostrzegawczej baterii urządzenie nie włączy się do momentu wymiany baterii.
  • Należy stosować baterie alkaliczne 1,5 V. Nie zaleca się stosowania akumulatorów 1,2 V.
  • Jeżeli ciśnieniomierz nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.

5.2. Czas eksploatacji baterii

Cztery nowe baterie LR6 (AA) wystarczą na około 200 pomiarów (1 pomiar dziennie w temperaturze pokojowej 23°C), długość życia baterii różni się w zależności od temperatury w jakiej są one używane i może być krótsza przy niższych temperaturach. Jeżeli wyświetli się symbol słabych baterii  należy wymienić je na nowe.

5.3. Zasilacz

 1. Podłączyć końcówkę USB-C do gniazda zasilacza.
 2. Włożyć zasilacz do kontaktu.
  • Należy używać zasilacza odpowiedniego do lokalnego zasilania.
  • Specyfikacja zasilacza: 100–240 V, 50/60 Hz; wyjście: USB-C DC 5 V, 1A.
  • Zalecamy używać wyłącznie zasilacza dostarczanego przez wytwórcę.
  • Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, zasilacz lub kabel należy odłączyć.
  • Nie dotykać zasilacza mokrą dłonią.
  • Podczas obsługiwania urządzenia nie plątać, nie łamać i nie skręcać kabli.

5.4. Wybór użytkownika oraz ustawienie daty i godziny

Wybór użytkownika:

Ciśnieniomierz umożliwia śledzenie odczytów ciśnienia krwi 2 użytkowników.

 1. Przed rozpoczęciem pomiaru należy upewnić się, że ustawiono odpowiedniego użytkownika. Urządzenie może śledzić wyniki maksymalnie 2 użytkowników (Użytkownik 1, Użytkownik 2).
 2. Przytrzymać przycisk TIME przez przynajmniej 3 sekundy. Na ekranie wyświetli się migająca ikona użytkownika. Zmiana użytkownika nastąpi poprzez naciśnięcie przycisku pamięci (M). W celu potwierdzenia wybrania użytkownika wcisnąć przycisk START/STOP.
 3. Zalecamy, aby pierwszą osobą, która wykona pomiar był Użytkownik 1.

5.5. Ustawienia godziny i daty

Ciśnieniomierz posiada zintegrowany zegar oraz wyświetla datę. Dzięki temu zapisywany jest nie tylko wynik pomiaru ciśnienia krwi, ale również dokładna data i godzina pomiaru. Po włożeniu nowych baterii ZEGAR zostanie automatycznie ustawiony na 12:00, a DATA na 1-01. Należy wówczas ustawić prawidłową godzinę i datę. W tym celu proszę wykonać następujące czynności:

 1. Przytrzymać przycisk TIME przez przynajmniej 3 sekundy. Ikona użytkownika zacznie migać. Następnie wcisnąć ponownie przycisk TIME, aby wyświetlić ustawiony rok (migają 4 znaki).
 2. Wprowadzić rok wciskając przycisk MEMORY.
 3. Wcisnąć ponownie przycisk TIME. Teraz wyświetli się data z migającym znakiem miesiąca.
 4. Ustawić miesiąc przy pomocy przycisku MEMORY.
 5. Wcisnąć ponownie przycisk TIME. Teraz migać będą dwa ostatnie znaki (dzień).
 6. Ustawić dzień przy pomocy przycisku MEMORY.
 7. Wcisnąć ponownie przycisk TIME. Teraz system przełączy się na ustawienie czasu, migać będzie znak godziny.
 8. Ustawić godzinę przy pomocy przycisku MEMORY.
 9. Wcisnąć ponownie przycisk TIME. Teraz migać będą dwa ostatnie znaki (minuta).
 10. Ustawić dokładny czas, tj. minuty przy pomocy przycisku MEMORY.
 11. Po dokonaniu ustawień wcisnąć przycisk TIME. Teraz ustawienie zostało zatwierdzone i zegar rozpoczyna odmierzanie czasu.
 12. Po wykonaniu wszystkich ustawień raz jeszcze wcisnąć przycisk TIME. Urządzenie na krótko wyświetli datę, a następnie godzinę. Wprowadzone ustawienie jest teraz potwierdzone i zegar rozpoczyna odmierzanie czasu.

Z każdym wciśnięciem przycisku TIME, MEMORY wprowadzane są dane (np. przełączanie z godzin na minuty lub zmiana wartości o +1). Po przytrzymaniu danego przycisku przełączanie odbywa się znacznie szybciej.

6. WYKONYWANIE POMIARÓW

6.1. Przed pomiarem 

 • Bezpośrednio przed pomiarem nie należy: jeść, palić i ćwiczyć, gdyż wszystkie te czynności mają wpływ na wynik pomiaru. Przed pomiarem należy odprężyć się siedząc na krześle w cichym i spokojnym otoczeniu przez około 10 minut.
 • Należy wykonywać pomiary zawsze na tym samym ramieniu.
 • Należy wykonywać pomiary regularnie, każdego dnia o tej samej porze, ponieważ ciśnienie krwi zmienia się w ciągu całego dnia.

6.2. Najczęściej występujące błędy

Konieczne są takie same warunki pomiaru, aby pomiary ciśnienia krwi były porównywalne! Warunki te zawsze obejmują ciche i spokojne otoczenie.

 • Wszelkie wysiłki pacjenta celem podtrzymania ramienia mogą spowodować wzrost ciśnienia krwi. Należy wybrać wygodną i rozluźnioną pozycję. Podczas pomiaru nie napinać mięśni ramienia, na którym założony jest mankiet. W razie potrzeby podeprzeć ramię poduszką.
 • Praca ciśnieniomierza może zostać zaburzona przez skrajne temperatury, wilgotność i pomiar na znaczniej wysokości nad poziomem morza.
 • Należy zwrócić uwagę, aby nie uciskać i nie skręcać przewodu powietrza.
 • Luźno zapięty mankiet może spowodować uzyskanie nieprawidłowych wyników pomiaru.
 • W przypadku wielokrotnie powtarzanych pomiarów dochodzi do nagromadzenia krwi w tętnicy ramieniowej, co prowadzi do uzyskiwania nieprawidłowych wyników. Z tego powodu każdy kolejny pomiar ciśnienia krwi przeprowadza się po około 5 minutowej przerwie.

6.3. Zakładanie mankietu

 1. Należy umieścić stabilnie końcówkę przewodu powietrza w otworze po lewej stronie ciśnieniomierza (gniazdo na przewód powietrza).
 2. Włóż koniec mankietu pod metalową klamrę mankietu, rzepem skierowanym na zewnątrz.
 3. Załóż mankiet około 2–3 cm nad stawem łokciowym. Dla najlepszych rezultatów załóż mankiet na nagie ramię, na poziomie serca.
 4. Ściśnięcie ramienia np. podwiniętym rękawem ubrania może spowodować nieprawidłowy pomiar.
 5. Mankiet powinien dać się łatwo założyć na ramieniu, a rzep powinien łatwo się zapinać.
 6. Po założeniu mankietu należy upewnić się, czy pod mankietem można zmieścić palec.
 7. Jeżeli mankiet nie pasuje na ramię, odczyt może być nieprawidłowy.
 8. Nogi nie mogą być skrzyżowane, a stopy powinny być postawione płasko na podłodze. Plecy i ramiona powinny być wyprostowane.
 • Nie należy zaginać mankietu ani przewodu powietrza.
 • Aby odłączyć mankiet należy wyjąć wtyczkę przewodu powietrza z ciśnieniomierza.
 • Pomiar można rozpocząć dopiero po poprawnym założeniu mankietu.
 • Mankiet należy wymienić w przypadku, gdy wystąpi nieszczelność lub gdy mankiet nie pracuje prawidłowo.
 • W celu zapewnienia dokładności odczytów należy używać wyłącznie mankietu wytwórcy

                                                        

 

7. PROCEDURA POMIARU 

7.1. Pomiar w trybie STANDARD (tryb jednego pomiaru)

W trybie pomiaru STANDARD możliwe jest wykrycie nieregularnego pulsu, ale nie jest możliwe wykrycie oznak migotania przedsionków (AFIB). Po prawidłowym ułożeniu mankietu można rozpocząć pomiar.

 1. Należy wcisnąć przycisk . Rozpocznie się pompowanie mankietu. Na ekranie stale wyświetlane jest rosnące ciśnienie w mankiecie.
 2. Symbol dopasowania mankietu: jeżeli mankiet nie jest dobrze dopasowany wyświetla się ikona , która miga podczas pomiaru. Ikona  sygnalizuje dobrze dopasowany mankiet (Rys. 1).
 3. Symbol ruchu ramienia podczas pomiaru. Ikona  wyświetli się, jeżeli wykryto ruch ramienia, który może negatywnie wpłynąć na dokładność pomiaru (Rys. 2). W przypadku, gdy ruch ramienia był nieznaczny pomiar może być kontynuowany. Natomiast w przypadku znacznego ruchu pomiar nie będzie kontynuowany i wyświetli się błąd „Err2”.
 4. Po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia w mankiecie ciśnienie zacznie powoli spadać. Podczas pomiaru wyświetlane jest ciśnienie w mankiecie (duże znaki). Po wykryciu tętna symbol serca  zacznie migać.
 5. Po zakończeniu pomiaru zostaną wyświetlone wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oraz częstotliwość tętna (Rys. 3).

7.2. W trybie pomiaru AFIB urządzenie wykonuje 2 kolejne pomiary, a wynik jest automatycznie analizowany i wyświetlany. Ciśnienie krwi stale się zmienia, dlatego też wynik określony w ten sposób (dwa pomiary) jest bardziej precyzyjny, niż w przypadku pojedynczego pomiaru.

 • należy wcisnąć przycisk  na ekranie wyświetli się symbol .
 • w lewej dolnej części ekranu wyświetlane są cyfry „1” lub „2” aktualnie wykonywanego pomiaru (pierwszy bądź drugi pomiar).
 • pomiędzy pomiarami występuje przerwa 15 sekund (15 sekund to czas odpowiedni według „Blood Pressure Monitoring, 2001, 6:145-147”, aby wykonać kolejny pomiar).
 • zegar odlicza pozostały czas oczekiwania.
 • urządzenie nie wyświetla pojedynczych wyników. Wartości ciśnienia krwi zostaną wyświetlone dopiero po wykonaniu dwóch pomiarów.

UWAGA: Nie należy zdejmować mankietu pomiędzy pomiarami. Jeżeli jeden z pomiarów jest wątpliwy, urządzenie automatycznie wykona trzeci pomiar.

Przebieg pomiaru

Ciśnienie w mankiecie jest wyświetlane podczas trwania pomiaru. Kiedy urządzenie wykryje puls, symbol serca na ekranie zaczyna migać.

Wyniki pomiaru

Wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oraz tętna zostaną wyświetlone na ekranie wyświetlacza.


8. PAMIĘĆ

Ciśnieniomierz automatycznie zapisuje 120 ostatnich wartości pomiaru. Po wciśnięciu przycisku MEMORY wyświetlić można średnią z 3 ostatnich pomiarów, a także ostatni pomiar i dalsze 120 pomiarów (M119, M118…,M1) jeden po drugim wciskając przycisk MEMORY.

8.1. Kasowanie wszystkich pomiarów

UWAGA! Zanim zostaną usunięte wszystkie wyniki zapisane w pamięci należy upewnić się, że nie będą one potrzebne w przyszłości. Rozsądne jest prowadzenie rejestru na piśmie, dzięki czemu możemy dostarczyć więcej informacji podczas wizyty w gabinecie lekarskim. Przytrzymać przycisk MEMORY przez przynajmniej 5 sekund, aby usunąć wszystkie zapisane wyniki. Puścić przycisk, kiedy na ekranie wyświetli się „CL”. W celu trwałego skasowania całej pamięci wcisnąć przycisk MEMORY podczas migania „CL”.


9. SYMBOL SYGNALIZUJĄCY NIEREGULARNY PULS

Ciśnieniomierz Diagnostic Pro Cardio Afib to urządzenie, które podczas pomiaru analizuje również tętno. Pojawienie się symbolu  na wyświetlaczu po zakończonym pomiarze sygnalizuje, że podczas pomiaru wykryto nieregularny puls. W większości przypadków nie jest to powód do zmartwień. Jeżeli jednak symbol ten wyświetla się regularnie (np. kilka razy w tygodniu przy codziennych pomiarach), zalecamy, aby skonsultować się z lekarzem. To urządzenie nie zastępuje diagnostyki serca, ale służy jako przyrząd do wykrywania nieregularny puls we wczesnym etapie.

10. SYMBOL SYGNALIZUJĄCY WYKRYCIE OZNAK MIGOTANIA PRZEDSIONKÓW

To urządzenie wykrywa oznaki migotania przedsionków. Pojawienie się symbolu oznacza, że podczas pomiaru wykryto oznaki migotania przedsionków. Jeżeli symbol ten jest wyświetlany po wykonaniu pełnego pomiaru ciśnienia krwi (dwukrotny pomiar), zalecamy, aby odczekać godzinę i wykonać kolejny pomiar. Jeżeli symbol wykrycia oznak migotania przedsionków zostanie wyświetlony ponownie, zalecamy, skonsultować się z lekarzem. Jeżeli po powtórzeniu pomiaru symbol wykrycia oznak migotania przedsionków nie zostanie wyświetlony ponownie, nie ma powodów do niepokoju. W takim wypadku zalecamy, aby wykonać pomiar kolejnego dnia. Urządzenie może nie wykryć oznak migotania przedsionków u osób z rozrusznikami serca i defibrylatorami.


11. KOMUNIKATY O BŁĘDACH

Jeżeli podczas pomiaru wystąpi błąd, pomiar zostanie przerwany i wyświetli się kod błędu.

ERR 1 - Nie wykryto tętna.

ERR 2 - Zakłócenia wpłynęły na wynik pomiaru. Przyczyna: podczas pomiaru wystąpił ruch ramienia.

ERR 3 - Zbyt długie pompowanie mankietu. Mankiet został założony nieprawidłowo.

ERR 5 - Pomiar wskazał nieakceptowalną różnicę pomiędzy ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym. Wykonać kolejny pomiar dokładnie stosując się do instrukcji. Jeżeli nadal wyświetlane są nietypowe wyniki, należy skontaktować się z lekarzem.

ERR 8 - Wartość ciśnienia skurczowego wynosi ponad 290 mmHg.

Dalsze informacje: ciśnienie krwi waha się nawet u zdrowych ludzi, dlatego ważne jest, aby wykonywać pomiary zawsze w tych samych warunkach (ciche otoczenie). Jeżeli pomimo stosowania się do tych zasad wahania będą większe niż 15 mmHg oraz kilkukrotnie wystąpi nieregularne tętno, należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku problemów należy skonsultować się z Diagnosis S.A. Nigdy nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie! Wszystkie nieupoważnione próby rozkręcenia urządzenia spowodują unieważnienie gwarancji! Jeżeli podczas użytkowania urządzenia pojawi się problem, należy sprawdzić poniższe punkty i zastosować wymienione środki zaradcze.

UWAGA: Używać tylko części i akcesoriów dostarczonych przez wytwórcę. Części i akcesoria, które nie zostały zatwierdzone do użytku z tym urządzeniem mogą spowodować jego uszkodzenie.

 • Usterka: Ekran pozostaje ciemny pomimo włączenia urządzenia i umieszczenia w nim baterii.
  Środki zaradcze:
  1. Sprawdzić, czy baterie są ułożone prawidłowo (bieguny) i w razie konieczności poprawić ich położenie.
  2. Jeżeli wyświetlanie jest nieprawidłowe, ponownie zamontować baterie lub wymienić je.
 • Usterka: Urządzenie często nie może zmierzyć ciśnienia lub wyniki pomiaru są zbyt niskie (lub zbyt wysokie).
  Środki zaradcze:
  1. Sprawdzić czy mankiet jest założony prawidłowo.
  2. Zmierzyć ciśnienie krwi ponownie w cichym i spokojnym otoczeniu, stosując się do instrukcji użycia.
 • Usterka: Wyniki każdego pomiaru są inne, mimo że urządzenie pracuje prawidłowo i wartości również są wyświetlane prawidłowo.
  Środki zaradcze:
  Przeczytać poniższe informacje oraz informacje zawarte w części 6.2. „Najczęściej występujące błędy”. Powtórzyć pomiar. Proszę pamiętać: ciśnienie krwi stale się waha, dlatego kolejne pomiary będą charakteryzować się pewną zmiennością.
 • Usterka: Wynik pomiaru ciśnienia krwi różni się od tego, który został zmierzony przez lekarza.
  Środki zaradcze:
  Zapisywać codzienne wyniki pomiaru i skonsultować je z lekarzem. Proszę pamiętać: niektóre osoby podczas wizyty u lekarza odczuwają zdenerwowanie, które może podwyższać ciśnienie krwi (względem poziomu podczas pomiaru wykonanego w domu).


12. KONSERWACJA

 • Nie narażać urządzenia na skrajne temperatury, wilgotność, pył lub bezpośrednie światło słoneczne.
 • Podczas zakładania mankietu należy zachować ostrożność i unikać odkształcania poprzez skręcanie lub wyginanie mankietu lub przewodu powietrza.
 • Czyścić urządzenie miękką i suchą szmatką. Nie używać benzyny, rozcieńczalników ani podobnych rozpuszczalników. Plamy z mankietu należy usuwać z ostrożnością przy pomocy wilgotnej szmatki i mydlin. Nie wolno prać mankietu
 • Należy uważać, aby nie upuścić urządzenia i obsługiwać je z ostrożnością. Unikać silnych wibracji.
 • Nie należy otwierać urządzenia.

Okresowe kontrole:

 • Urządzenie pomiarowe wymaga regularnych kontroli.
 • Z tego powodu zalecamy przeprowadzanie okresowych kontroli ciśnieniomierza co 2 lata.

Więcej informacji udzieli Diagnosis S.A.

13. GWARANCJA

Ciśnieniomierz Diagnostic Pro Cardio Afib posiada 5-letnią gwarancję, począwszy od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowej obsługi, uszkodzeń mechanicznych, niestosowania się do instrukcji użycia ani zmian dokonywanych w urządzeniu przez osoby trzecie. Gwarancja jest ważna tylko po przedstawieniu karty gwarancyjnej.


14. BEZPIECZEŃSTWO I UTYLIZACJA

 • To urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w instrukcji użycia. Wytwórca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie urządzenia.
 • Urządzenie posiada wrażliwe elementy i musi być obsługiwane z ostrożnością. Należy przestrzegać warunków przechowywania i użytkowania (dane techniczne).
 • Chronić urządzenie przed wodą i wilgocią, skrajnymi temperaturami, uderzeniami, upuszczeniem, kurzem, bezpośrednim światłem słonecznym, gorącem i zimnem.
 • Pompować mankiet tylko po jego założeniu.
 • Nie używać urządzenia w pobliżu pól elektromagnetycznych, które są generowane przez telefony komórkowe i instalacje radiowe.
 • Nie używać urządzenia, jeżeli jest uszkodzone.
 • Jeżeli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.
 • Zadbać, aby dzieci nie używały urządzenia bez nadzoru, ponieważ niektóre części tego urządzenia są małe i mogą zostać połknięte.
 • Należy korzystać wyłącznie z oryginalnych elementów dostarczonych przez Wytwórcę. Korzystanie z innych elementów może spowodować obniżenie poziomu bezpieczeństwa.

 

15. SYMBOLE

                   


16. DANE TECHNICZNE

 • Metoda pomiaru Oscylometryczna
 • Wyświetlacz Ekran cyfrowy LCD
 • Zakres pomiaru Ciśnienie: 30 do 280 mmHg (±1 mmHg)
 • Tętno: 40 do 199 uderzeń na minutę
 • Dokładność pomiaru Ciśnienie: ±3 mmHg;
 • Tętno: ±5% odczytu
 • Pompowanie powietrza Automatyczne urządzenie pompujące
 • Wypompowywanie powietrza Automatycznie przez zawór powietrza
 • Funkcja pamięci 2 × 120 wyników pomiaru z datą i godziną
 • Zasilanie 6 V (4 × baterie alkaliczne AA) lub zasilacz USB-C.
 • Wejście: AC 100–240 V; 50/60 Hz; 0,15 A
 • Wyjście: DC 5 V; 1,0 A
 • Warunki użytkowania Temperatura: 5–40°C (41–104°F)
 • Wilgotność: 15–85% RH
 • Ciśnienie atmosferyczne: 860–1060 hPa
 • Transport i przechowywanie Temperatura: −10–55°C (14–131°F)
 • Wilgotność: 10–95% RH
 • Ciśnienie atmosferyczne: 860–1060 hPa
 • Wymiary 128×92×61 ±1,0 mm
 • Waga 505 g ±5 g
 • Ochrona przed porażeniem prądem Urządzenie zasilane wewnętrznie
 • Klasyfikacja bezpieczeństwa Urządzenie typu BF
 • Tryb pracy Praca ciągła
 • Klasyfikacja IP IP20
 • Zawartość opakowania Ciśnieniomierz, mankiet w rozmiarze M/L (22–42 cm), 4 × baterie AA, zasilacz USB-C, instrukcja użycia, etui.

Zastosowane normy. 

Norma dla urządzenia: To urządzenie podlega wymaganiom europejskiej normy dla ciśnieniomierzy
nieinwazyjnych.

Normy:

IEC 60601-1-6:2010+A1:2013 +A2:2020 / EN 60601-1-6:2010+A1:2015 +A2:2021
IEC 60601-1:2005+A1:2012 +A2:2020 / EN 60601-1:2006+A11:2011+A1:2013+A12:2014 +A2:2021
IEC 60601-1-2:2014 +A1:2020 / EN 60601-1-2:2015 +A1:2021
IEC/EN 60601-1-11:2015+A1:2020
IEC 80601-2-30:2018 / EN 80601-2-30:2019

Spełnione zostały postanowienia wytycznych UE 93/42/EWG dla wyrobów medycznych klasy IIa.

PRODUCENT I PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ

Diagnosis S.A.
ul. Gen. Władysława Andersa 38A
15-113 Białystok, Polska
www.diagnosis.pl

SERWIS GŁÓWNY

Diagnosis S.A.
ul. Przemysłowa 8, 16-010 Wasilków
tel. 85 874 60 45
serwis@diagnosis.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl