To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies określa sposób i zasady postępowania z danymi osobowymi oraz zastosowania plików cookies i innych technologii w obrębie witryny internetowej diagnosis24.pl.

Administratorem Danych Osobowych jest firma Diagnosis S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej również jako ,,Administrator” lub ,,Spółka”), ul. Gen. W. Andersa 38A, 15-113 Białystok, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431765, numer NIP 5423384370, REGON 384882940, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 603.000,- zł, w całości opłacony.


§1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, nr IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii, lub też jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 2. Polityka – oznacza niniejszą Politykę Prywatności.
 3. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://diagnosis24.pl/, za pośrednictwem którego Spółka Diagnosis S.A. świadczy Użytkownikom drogą elektroniczną usługi opisane Regulaminem dostępnym na stronie https://diagnosis24.pl/regulamin/.
 4. Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 5. Regulamin – oznacza Regulamin Świadczenia Usług dostępny pod adresem https://diagnosis24.pl/regulamin/.
 6. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu w celu dokonania zamówienia lub skorzystania z innych funkcjonalności.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobach wykorzystania danych Użytkowników, pozostaje Diagnosis S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej również jako ,,Administrator” lub ,,Spółka”), ul. Gen. W. Andersa 38A (15-113 Białystok), dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431765, numer NIP 5423384370, REGON 384882940, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 603.000,- zł, w całości opłacony.
 2. Postanowienia przedmiotowego dokumentu dotyczą wszystkich Użytkowników Serwisu, których dane są przetwarzane przez Spółkę.
 3. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą: formularza kontaktowego, formularza rejestracyjnego użytkownika służącego do dokonania zakupu, formularza zakupu produktu bez konieczności rejestracji użytkownika.
 4. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 5. Dane osobowe przekazane za pomocą formularza zakupu produktu bez konieczności rejestracji użytkownika. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu za pomocą formularza zakupu produktu bez konieczności rejestracji użytkownika, niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:
  • w celu obsługi zakupów dokonanych przez użytkowników za pomocą formularza nie wymagającego rejestracji w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 6. Dane osobowe przekazane za formularza rejestracyjnego użytkownika służącego do dokonania zakupu. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane:
  • w celu obsługi zakupów dokonanych przez użytkowników za pomocą formularza rejestracji w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania
   umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw; 


§3 Uprawnienia przysługujące użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych

Użytkownikom, których dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:

 1. Prawo dostępu do danych. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy Spółka przetwarza jego dane osobowe. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce osoba ta jest uprawniona do uzyskania dostępu do tych danych (kopii danych) oraz następujących informacji: celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych, informacji o odbiorcach danych, planowanym okresie przechowywania danych, informacji o przysługujących takiej osobie uprawnieniach związanych z przetwarzaniem jej danych oraz możliwości wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru zajmującego się ochroną danych.
 2. Prawo do sprostowania danych. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 3. Prawo do usunięcia danych. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO, w szczególności, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub gdy ich przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody, która następnie została cofnięta.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jego danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO, np. gdy wniósł sprzeciw, o którym mowa w ust. 6 poniżej. W razie skutecznego zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania Administrator zaprzestanie wykonywania operacji na danych osobowych, które dotyczą osoby występującej z takim żądaniem.
 5. Prawo do przenoszenia danych. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 20 RODO, w szczególności gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przysługuje uprawnienie do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Sprzeciw może dotyczyć przetwarzania danych opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym marketingu bezpośredniego. Po wniesieniu sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, osobie której dane są przetwarzane przysługuje uprawnienie do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Prawo do wycofania zgody. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą ma ona prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Ewentualne wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na czynności przetwarzania, których dokonano do czasu cofnięcia zgody.

Wskazane uprawnienia związane z przetwarzaniem danych przez Spółkę można realizować listownie na adres Administratora: DIAGNOSIS S.A., ul. Gen. W. Andersa 38A, 15-113 Białystok lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres diagnosis@diagnosis.plAdministrator udziela odpowiedzi na zgłoszenie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony, o czym Spółka poinformuje osobę występującą z żądaniem wraz z podaniem przyczyn takiego działania.

§4 Obowiązek informacyjny

 1. Administrator dokona wszelkich starań w celu zagwarantowania poufności wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 3. Administrator powierza dane podmiotom zewnętrznym wymienionym w punkcie 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 4. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • Shoper Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem ul. Pawia 9, 31- 154 Kraków, NIP 9452156998, nr REGON 12149520300000 
  • ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, 40-086, przy ul. Sokólska 34 w celu realizacji przez Diagnosis S.A. obowiązków wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług,
  • mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Prostej 18, 00-850 w celu realizacji przez Diagnosis S.A. obowiązków wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług,
  • PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186 w celu realizacji przez Diagnosis S.A. obowiązków wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług,
  • DPD Polska spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15, 02-274 w celu realizacji przez Diagnosis S.A. obowiązku wysyłki produktów zakupionych za pomocą Serwisu,
  • InPost spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 4 w celu realizacji przez Diagnosis S.A. obowiązku wysyłki produktów zakupionych za pomocą Serwisu,
  • FKK CONSULTING spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Gen. W. Andersa 38A 15-113 w celu realizacji przez Diagnosis S.A. obowiązków wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług;


§5 Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§6 Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

§7 Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§8 Zmiana polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

§9 Formuła zakupowa Twisto

Informacja administratora danych osobowych sporządzona na podstawie art. 13. ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  • zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,
  • przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  • ING Bank Śląski S.A.
  • mBank S.A.
  • Twisto Polska sp. z o.o.
 3. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
 4. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
 5. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
 6. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl