To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Regulamin newsletter

Regulamin Newslettera z dnia 30.10.2023 r.

 

Postanowienia Ogólne

1. Regulamin Newslettera (dalej: „Regulamin”) jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 344) przez Diagnosis S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Gen. W. Andersa 38A (kod pocztowy 15-113). Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000431765, kapitał zakładowy 603 000,00 PLN, NIP 542-27-65-590, („Usługodawca”).

2. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi Newslettera przez Usługodawcę drogą elektroniczną („Usługa”), aktywację i dezaktywację Usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z Usług („Użytkownicy”, a każdy z osobna „Użytkownik”).

3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej https://diagnosis24.pl/ („Portal”).

4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Portalu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Każdy może zapoznać się z Regulaminem.

5. Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości treści Regulaminu.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

Rodzaj Usługi – Newsletter


7. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługę polegającą na przesyłaniu informacji handlowej w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej („Newsletter”)

Aktywacja i dezaktywacja Usługi Newslettera

8. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy. Elementy graficzne i treści Newslettera stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej.

9. W celu aktywacji usługi Newslettera, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, należy:

a) złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na Portalu swojego adresu poczty elektronicznej,

b) zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikacie „Akceptuję regulamin newslettera”

c) aktywować przycisk „Zapisz się"

d) posiadać aktywny adres poczty elektronicznej, połączenie z siecią Internet oraz dysponować urządzeniem umożliwiającym odbiór oraz przeglądanie poczty elektronicznej,

e) aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Usługodawcę na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej

10. Udostępniony adres poczty elektronicznej Użytkownika przetwarzany będzie przez Usługodawcę w celach otrzymywania przez Użytkownika Newslettera, natomiast po wyrażeniu odrębnych zgód – w celu otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy oraz w celach marketingowych.

11. Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę Newslettera, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej na zasadach określonych w Regulaminie.

12. W celu dezaktywacji Usługi Newslettera należy:

a) kliknąć link zawarty w treści (stopka) Newslettera lub

b) przesłać do biura obsługi klienta na adres e-mail inspektor@diagnosis.pl. oświadczenie o rezygnacji z otrzymywania Newslettera oraz aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, w celu potwierdzenia rezygnacji z otrzymywania Newslettera.

13. Usługodawca potwierdza dezaktywację Usługi poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Z chwilą dezaktywację Usługi Newslettera Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newslettera

14. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newslettera, co jest równoznaczne z ponownym zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Postępowanie Reklamacyjne

15. Reklamacje w sprawach dotyczących Usługi należy składać drogą elektroniczną na adres inspektor@diagnosis.pl.

16. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania z uzasadnieniem oraz podpis osoby składającej reklamację.

17. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca w powyższym terminie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

Dane Osobowe

18. Administratorem danych osobowych Użytkowników i jednocześnie podmiotem zbierającym dane osobowe jest Usługodawca – Diagnosis S.A. ul. Gen. W. Andersa 38A, 15-113 Białystok.

19. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem email: inspektor@diagnosis.pl.

20. W związku ze świadczeniem Usługi Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników będącymi osobami fizycznymi.

21. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu świadczeniu Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a (zgoda Użytkownika) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO)

22.Usługodawca oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia Usługi w oparciu o Regulamin, do czasu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika.

23. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych w systemie informatycznym Użytkownika oraz w systemie informatycznym

Usługodawcy w części zarządzanej przez Użytkownika.

24. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajduje się w Polityce Prywatności: Polityka prywatności - Diagnosis24.pl - Internetowy Sklep Medyczny  oraz Polityce Cookies.

Zmiany Regulaminu

25. Regulamin może być aktualizowany w każdym czasie w celu dostosowania do zmian w prawie lub zmian w oferowanej Usłudze. Każdy Użytkownik powinien regularnie sprawdzać warunki Regulaminu.

26. Zmiany dotyczące nowych funkcji Usługi lub zmiany wprowadzone z przyczyn prawnych będą obowiązywać od daty ich ogłoszenia. Pozostałe zmiany w Regulaminie wejdą w życie nie wcześniej niż w ciągu czternastu dni od ich ogłoszenia.

27. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmodyfikowanie Usługi, powinien dokonać dezaktywacji Usługi, według zasad określonych w pkt 12, w przeciwnym wypadku po upływie okresów wskazanych w punkcie 35 Użytkownika wiąże nowy Regulamin.

Postanowienia Końcowe

28. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

29. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu portalu https://diagnosis24.pl/ oraz przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.

30. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Portalu, w tym ze świadczenia Usługi będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny.

31. Użytkownik będący konsumentem, o którym mowa w art. 221 kodeksu cywilnego, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zwrócenie się do:

a) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;

b) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a Usługodawcą;

c) powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, ww. organizacji społecznych, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

32. Użytkownik będący konsumentem, o którym mowa w art. 221 kodeksu cywilnego, w celu pozasądowego rozwiązania sporu może również skorzystać z platformy ODR.

Platforma ODR dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.

33. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres: Diagnosis S.A. ul. Gen. W. Andersa 38A, 15-113 Białystok

Usługodawca może w każdym czasie zaprzestać świadczenia Usług objętych niniejszym Regulaminem.

34. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl