To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Skrócona instrukcja - Diagnostic DM-200 IHB Plus

                                                                                                       
CIŚNIENIOMIERZ AUTOMATYCZNY DO POMIARU CIŚNIENIA KRWI I PULSU NA RAMIENIU 

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

1. WPROWADZENIE

1.1. Funkcje ciśnieniomierza

Ciśnieniomierz Diagnostic DM-200 IHB Plus to w pełni automatyczne, cyfrowe urządzenie do pomiaru ciśnienia na ramieniu, które umożliwia wykonanie szybkich i rzetelnych pomiarów ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, a także tętna przy pomocy metody oscylometrycznej. Urządzenie to zapewnia bardzo wysoką dokładność pomiarów i zostało zaprojektowane w taki sposób, aby jego obsługa była jak najbardziej przyjazna użytkownikowi. Urządzenie jest przeznaczone do samodzielnego wykonywania pomiarów ciśnienia krwi w warunkach domowych. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie ciśnienia krwi i jego pomiaru, skontaktuj się ze swoim lekarzem.

 1.2. Ważne informacje o samodzielnym pomiarze.

 • Zastosowanie mankietu innego niż zalecany może spowodować błąd pomiaru. 
 • Nie stosować urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi u niemowląt. 
 • Nie stosować urządzenia u pacjentek w ciąży w stanie przedrzucawkowym. 
 • Należy uważać na zaplątanie przewodów, aby uniknąć poważnego urazu pacjenta lub zaburzenia pomiaru ciśnienia krwi.
 • Zbyt częste pomiary mogą spowodować uraz pacjenta ze względu na zaburzenie przepływu krwi. 
 • Założenie mankietu na ranę może spowodować pogorszenie jej stanu.
 • Zastosowanie mankietu na ramieniu, które jest leczone może spowodować obrażenia na skutek tymczasowego utrudnienia przepływu krwi podczas podnoszenia ciśnienia. 
 • Nie zakładaj i nie pompuj mankietu po stronie, po której wykonano zabieg mastektomii. 
 • Pompowanie mankietu może spowodować tymczasowe zatrzymanie pracy stosowanego jednocześnie na tym samym ramieniu sprzętu monitorującego funkcje życiowe. 
 • Pomiar ciśnienia automatycznym aparatem do pomiaru ciśnienia nie powoduje długotrwałego upośledzenia krążenia krwi pacjenta. 
 • Urządzenie nie nadaje się do jednoczesnej pracy z aparaturą elektrochirurgiczną wysokich częstotliwości (HF).

Samodzielny pomiar oznacza kontrolę, a nie diagnozę i leczenie. Nietypowe wartości należy zawsze konsultować z lekarzem. W żadnym wypadku nie należy zmieniać dawek leków przepisanych przez lekarza.

 • wyświetlane tętno nie nadaje się do kontroli częstotliwości pracy rozrusznika serca!
 • w przypadku arytmii pomiar wykonany przy pomocy urządzenia powinien być konsultowany z lekarzem.
 • przewód powietrza lub kabel zasilacza stwarzają ryzyko uduszenia niemowląt.
 • przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci. Małe elementy zestawu stwarzają ryzyko udławienia się w przypadku połknięcia. 
 • nie należy stosować urządzenia u niemowląt i osób pozbawionych możliwości porozumiewania się.

Interferencja elektromagnetyczna

Urządzenie zawiera wrażliwe elementy elektryczne, dlatego należy unikać silnych pól elektrycznych lub elektromagnetycznych w jego pobliżu (np. telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe). W przeciwnym razie może dojść do tymczasowego pogorszenia dokładności pomiarów.


2. WAŻNE INFORMACJE O CIŚNIENIU KRWI I JEGO POMIARZE

2.1. Jak pojawia się nadciśnienie/niedociśnienie?

Poziom ciśnienia krwi jest regulowany w mózgu, w ośrodku krążenia i dostosowywany do bieżących warunków na zasadzie sprzężenia zwrotnego z udziałem układu nerwowego. W celu regulacji ciśnienia krwi zmianie ulega częstość i siła skurczów serca oraz średnica naczyń (stopień skurczu mięśni gładkich ścian naczyń). Poziom ciśnienia tętniczego krwi zmienia się okresowo w obrębie cyklu pracy serca: podczas skurczu wartość ta jest najwyższa (ciśnienie skurczowe), natomiast na koniec rozkurczu serca wartość ta jest najniższa (ciśnienie rozkurczowe). Aby nie dopuścić do rozwoju groźnych chorób, wartości ciśnienia krwi powinny być prawidłowe.

2.2. Jaka wartość ciśnienia jest prawidłowa?

Wartość ciśnienia krwi jest zbyt wysoka, jeżeli w spoczynku ciśnienie rozkurczowe wynosi ponad 90 mmHg lub ciśnienie skurczowe wynosi ponad 160 mmHg. W takim wypadku należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Długotrwałe utrzymywanie się ciśnienia na takim poziomie zagraża zdrowiu w związku z postępującym uszkadzaniem naczyń krwionośnych. Jeżeli ciśnienie skurczowe wynosi od 140 do 160 mmHg lub ciśnienie rozkurczowe wynosi od 90 do 100 mmHg, skonsultuj się z lekarzem. Następnie konieczne będą regularne samodzielne kontrole. W przypadku zbyt niskich wartości, tj. ciśnienie skurczowe poniżej 100 mmHg lub ciśnienie rozkurczowe poniżej 60 mmHg, również należy skonsultować się z lekarzem. Nawet w przypadku wartości ciśnienia będących w normie, zaleca się regularne samodzielne kontrole ciśnienia krwi. Umożliwia to wykrycie ewentualnych zmian wartości ciśnienia tętniczego krwi na wczesnym etapie i odpowiednią reakcję. Jeżeli pacjent przechodzi leczenie nadciśnienia / niedociśnienia, należy wykonywać regularne pomiary w określonej porze dnia i notować wyniki, a następnie przedstawić je lekarzowi.

Nigdy nie wykorzystuj uzyskanych wyników do samodzielnej zmiany dawkowania leków przepisanych przez lekarza.

 • Jeżeli Twoje wartości ciśnienia krwi w warunkach spoczynku są przeważnie w normie, ale podwyższone podczas stresu, możliwe że cierpisz na tzw. nadciśnienie labilne (utajone). Jeżeli podejrzewasz, że jest to możliwe skontaktuj się z lekarzem.
 • Prawidłowo zmierzone ciśnienie rozkurczowe powyżej 120 mmHg wymaga natychmiastowego leczenia.

3. BUDOWA CIŚNIENIOMIERZA

 

 

ELEMENTY WYŚWIETLACZA


4. URUCHOMIENIE CIŚNIENIOMIERZA 

4.1. Montaż baterii

 1. Zdjąć pokrywę baterii.
 2. Umieścić 4 standardowe baterie alkaliczne AAA
  • należy używać baterii tej samej firmy.
  • należy zwrócić uwagę czy wszystkie baterie są prawidłowo włożone według ich biegunowości.
 3. Założyć pokrywę baterii.
 4. Jeżeli na ekranie wyświetli się ikona baterii , oznacza to, że do całkowitego wyczerpania pozostało 20% mocy.
 5. Jeżeli na ekranie wyświetli się ikona ostrzegawcza baterii , oznacza to, że baterie są wyczerpane i konieczna jest ich wymiana.
  • nie należy mieszać starych i nowych baterii.
  • po wymianie baterii należy ustawić ponownie godzinę i datę.
  • po wyświetleniu ikony ostrzegawczej baterii urządzenie nie włączy się do momentu wymiany baterii.
  • należy stosować baterie typu Long-Life AAA lub alkaliczne 1,5 V. Nie zaleca się stosowania akumulatorów 1,2 V.
  • jeżeli ciśnieniomierz będzie pozostawiony bezczynnie przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie z urządzenia.

 4.2. Czas eksploatacji baterii

 • Cztery nowe baterie LR6 (AAA) dostarczone wraz z urządzeniem wystarczą na około 700 pomiarów (1 pomiar dziennie w temperaturze pokojowej 23°C). Długość życia baterii różni się w zależności od temperatury w jakiej są one używane i może być krótsza przy niższych temperaturach.
 • Stan baterii można sprawdzić w lewym dolnym rogu ekranu. Jeżeli wyświetli się symbol słabych baterii , należy wymienić je na nowe.

 4.3. Zasilacz (opcjonalny)

 1. Podłączyć wtyk zasilający do gniazda zasilacza.
 2. Włożyć zasilacz do kontaktu.
  • należy używać zasilacza odpowiedniego do lokalnego zasilania.
  • specyfikacja zasilacza: 100~240 V, 50/60Hz; wyjście: micro USB DC 5V, 1A
  • zalecamy używać wyłącznie zasilacza model Diagnostic ZUI 5-1 dostarczanego przez wytwórcę.
  • nie wolno używać zasilacza, jeżeli urządzenie lub kabel zasilający jest uszkodzony. Należy natychmiast wyłączyć zasilanie i wyjąć kabel z gniazda
  • nie należy podłączać ani odłączać zasilacza z gniazdka mokrymi rękami.
  • podczas obsługiwania urządzenia nie należy plątać kabli, skręcać i łamać.
  • przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć wtyczkę zasilacza.
  • zasilacz jest dodawany do zestawu opcjonalnie (dodatkowo płatny).

4.4. Wybór użytkownika oraz ustawienie daty i godziny

Wybór użytkownika: ciśnieniomierz umożliwia śledzenie odczytów ciśnienia krwi 2 użytkowników.

 1. Przed rozpoczęciem pomiaru należy upewnić się, że ustawiono odpowiedniego użytkownika. Urządzenie może śledzić wyniki maksymalnie 2 użytkowników (użytkownik 1, użytkownik 2).
 2. Przytrzymać przycisk TIME przy WYŁĄCZONYM urządzeniu przez przynajmniej 3 sekundy. Na ekranie wyświetli się migająca ikona użytkownika.
 3. Zmiana użytkownika nastąpi poprzez naciśnięcie przycisku pamięci . Aby potwierdzić wybór użytkownika wcisnąć przycisk .
 4. Zalecamy, aby pierwszą osobą, która wykona pomiar był użytkownik 1.

Ustawienia daty, godziny 

Ciśnieniomierz posiada zintegrowany zegar oraz wyświetla datę. Dzięki temu zapisywany jest nie tylko wynik pomiaru ciśnienia krwi, ale również dokładna data i godzina pomiaru. Po włożeniu nowych baterii zegar zostanie ustawiony na 12:00, a data na 1-01. Należy wówczas ustawić prawidłową godzinę i datę. W tym celu wykonaj następujące czynności.

 1. Przytrzymaj przycisk TIME  przy WYŁĄCZONYM urządzeniu przez przynajmniej 3 sekundy. Ikona użytkownika zacznie migać. Następnie wciśnij ponownie przycisk TIME , aby wyświetlić ustawiony rok (migają 4 znaki).
 2. Wprowadź rok wciskając przycisk MEMORY .
 3. Wciśnij ponownie przycisk TIME . Wyświetli się data z migającym znakiem miesiąca.
 4. Ustaw miesiąc przy pomocy przycisku MEMORY .
 5. Wciśnij ponownie przycisk TIME . Zaczną migać dwa ostatnie znaki (dzień).
 6. Ustaw dzień przy pomocy przycisku MEMORY .
 7. Wciśnij ponownie przycisk TIME . Urządzenie przełączy na ustawienie czasu. Zacznie migać znak godziny.
 8. Ustaw godzinę przy pomocy przycisku MEMORY .
 9. Wciśnij ponownie przycisk TIME . Zaczną migać dwa ostatnie znaki (minuty).
 10. Ustaw minuty przy pomocy przycisku MEMORY .
 11. Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk TIME . Ustawienie zostanie zatwierdzone i zegar zacznie działać.
 12. Teraz po dokonaniu wszystkich ustawień naciśnij ponownie przycisk TIME . Na krótko wyświetli się data, a następnie godzina. Wprowadzone ustawienia są teraz potwierdzone i zegar rozpoczyna odmierzanie czasu.

Pozostałe informacje 

Z każdym wciśnięciem przycisk TIME  powoduje przejście do kolejnego ustawienia. Przycisk MEMORY  powoduje zmianę wartości o 1 (w przypadku wprowadzania ustawień daty/godziny powoduje zmianę +1, natomiast w historii pomiarów powoduje przejście do starszego pomiaru). Przytrzymanie przycisku przez 3-4 sekundy powoduje, że przełączanie odbywa się znacznie szybciej.


5. WYKONYWANIE POMIARÓW

5.1. Przed pomiarem

 • Bezpośrednio przed pomiarem należy unikać wysiłku, nie należy jeść oraz palić, gdyż wszystkie te czynności mają wpływ na wynik pomiaru. Przed pomiarem należy odprężyć się siedząc na krześle w cichym otoczeniu przez około 10 minut.
 • Należy wykonywać pomiary zawsze na tym samym ramieniu (standardowo lewym).
 • Należy wykonywać pomiary regularnie, każdego dnia o tej samej porze, ponieważ ciśnienie krwi zmienia się w ciągu całego dnia.

5.2. Najczęściej występujące błędy

Aby pomiary ciśnienia krwi były porównywalne, konieczne są takie same warunki pomiaru! Warunki te zawsze obejmują ciche otoczenie.

 • wszelkie wysiłki pacjenta celem podtrzymania ramienia mogą spowodować wzrost ciśnienia krwi. Należy wybrać wygodną i rozluźnioną pozycję. Podczas pomiaru nie napinać żadnych mięśni ramienia, na którym założony jest mankiet. W razie potrzeby
  użyć poduszki jako podpórki.
 • praca ciśnieniomierza może zostać zaburzona przez skrajne temperatury, wilgotność i pomiar na znacznej wysokości nad poziomem morza.
 • należy zwrócić uwagę, aby nie uciskać i nie skręcać przewodów.
 • luźno zapięty mankiet spowoduje uzyskanie nieprawidłowych wyników pomiaru.
 • w przypadku wielokrotnie powtarzanych pomiarów dochodzi do nagromadzenia krwi w ramieniu, co prowadzi do uzyskiwania nieprawidłowych wyników. Z tego powodu prawidłowy pomiar ciśnienia krwi przeprowadza się po 5 minutowej przerwie lub po uniesieniu ramienia, w celu umożliwienia odpłynięcia nagromadzonej krwi (przynajmniej po 3 minutach).

5.3. Zakładanie mankietu

 1. Umieść stabilnie końcówkę przewodu powietrza w otworze po lewej stronie ciśnieniomierza (gniazdo na przewód powietrza).
 2. Włóż koniec mankietu pod metalową klamrę mankietu, rzepem skierowanym na zewnątrz.
 3. Należy zdjąć obcisłą odzież z ramienia, na którym dokonujemy pomiaru. Nie należy zakładać mankietu na grubym ubraniu.
 4. Załóż mankiet około 2-3 cm powyżej łokcia. Dla najlepszych rezultatów załóż mankiet na nagie ramię, na poziomie serca. Mankiet należy założyć na ramię w taki sposób, aby przewód powietrza był skierowany w stronę dłoni.
 5. Ściśnięcie ramienia spowodowane podwinięciem rękawa ubrania może uniemożliwić dokładny odczyt.
 6. Mankiet powinien dać się łatwo założyć na ramieniu, a rzep powinien łatwo się zapinać.
 7. Po założeniu mankietu upewnić się, że pod mankietem można zmieścić palec.
 8. Jeżeli mankiet nie pasuje na ramię, dokładność odczytu może być nieprawidłowa.
 • Nie należy zaginać mankietu ani przewodu powietrza.
 • Aby odłączyć mankiet należy wyjąć wtyczkę przewodu powietrza z ciśnieniomierza.
 • Pomiar można rozpocząć dopiero po poprawnym założeniu mankietu.
 • Mankiet należy wymienić w przypadku, gdy wystąpi nieszczelność lub gdy mankiet nie pracuje prawidłowo.
 • W celu zapewnienia dokładności odczytów należy używać wyłącznie mankietu wytwórcy.

5.4. Pozycja ciała podczas pomiaru

Należy zrelaksować się i oprzeć łokieć na stole tak, aby wewnętrzna strona dłoni była skierowana ku górze. Mankiet oraz ramię powinny znajdować się na wysokości serca. Dokładność odczytu może być ograniczona, jeżeli mankiet nie jest założony prawidłowo. Jeżeli ramię jest zbyt nisko odczyt będzie za wysoki. Jeżeli ramię jest za wysoko odczyt będzie za niski. Należy siedzieć na krześle. Nogi nie powinny być skrzyżowane, a stopy oparte o podłogę. Należy usiąść z wyprostowanymi plecami. Należy siedzieć, aby mieć podparcie dla pleców i ramienia.

5.5. Procedura pomiaru

Po prawidłowym założeniu mankietu można rozpocząć pomiar.

 1. Wcisnąć przycisk START/STOP, na wyświetlaczu pokażą się wszystkie elementy, rozpocznie się pompowanie mankietu. Na ekranie stale wyświetlane jest rosnące ciśnienie mankietu (Rys. 1).
 2. Po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia, zacznie ono powoli spadać. Po wykryciu tętna ikona serca na ekranie zacznie migać (Rys. 2).
 3. Po zakończeniu pomiaru wyświetlą się wartości pomiaru ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oraz tętno (Rys. 3).

Przykład (Rys. 3): ciśnienie skurczowe 136, ciśnienie rozkurczowe 88, tętno 78 Wyniki pomiaru będą wyświetlane do momentu wyłączenia urządzenia. Jeżeli żaden przycisk nie zostanie wciśnięty przez 3 minuty, urządzenie automatycznie wyłączy się, aby oszczędzać baterie. 

5.6. Zakończenie pomiaru

Aby przerwać pomiar ciśnienia krwi (np. gdy pacjent nie czuje się dobrze), można w każdej chwili wcisnąć przycisk START/STOP. Urządzenie automatycznie obniży ciśnienie mankietu.

 
6. PAMIĘĆ

Pamięć wewnętrzna przechowuje do 120 wyników pomiaru dla każdego użytkownika.

 1. Przeglądanie pamięci 
  • Aby uzyskać dostęp do zasobów pamięci należy wcisnąć przycisk MEMORY .
  • Urządzenie wyświetli średni wynik z 3 ostatnich pomiarów.
  • Po wciśnięciu przycisku MEMORY  wyświetli się ostatni pomiar.
  • Kolejne wciśnięcie przycisku MEMORY  umożliwia użytkownikowi przegląd pomiarów od najnowszych do najstarszych (rysunek 4 i 5).

 

6.1. Pamięć - usuwanie wszystkich wyników pomiarów. 

Zanim usuniesz wszystkie wyniki zapisane w pamięci upewnij się, że nie będziesz ich potrzebował w przyszłości. Rozsądne jest prowadzenie pisemnego rejestru, dzięki czemu możliwe jest przekazanie większej ilości informacji podczas wizyty w gabinecie lekarskim. Aby usunąć wszystkie zapisane wyniki, przytrzymaj przycisk MEMORY  przez przynajmniej 5 sekund. Zwolnij przycisk, kiedy na ekranie wyświetli się "CL". Aby permanentnie skasować całą pamięć, wciśnij przycisk MEMORY  podczas migania "CL".

6.2. Wczesne wykrywanie nieregularnej pracy serca.

Jeśli ten symbol  wyświetli się po zakończeniu pomiaru oznacza to, że podczas pomiaru wykryto nieregularne tętno. W takim wypadku wynik może odbiegać od twojego normalnego ciśnienia krwi - powtórz pomiar. W większości przypadków nie ma powodów do zmartwień, jeżeli jednak symbol ten pojawia się regularnie (np. kilka razy w tygodniu przy codziennych pomiarach) zalecamy, aby poinformować o tym lekarza.

Przedstaw lekarzowi poniższe objaśnienie

Informacje dla lekarza odnośnie częstego występowania wskaźnika nieregularnej pracy serca. Urządzenie to ciśnieniomierz oscylometryczny, który podczas pomiaru dokonuje również analizy tętna. Urządzenie zostało przetestowane w warunkach klinicznych. Jeżeli urządzenie wykryje nieregularność tętna, symbol nieregularnego pulsu zostanie wyświetlony po zakończeniu pomiaru. Jeżeli symbol ten pojawia się regularnie (np. kilka razy w tygodniu przy codziennych pomiarach), zalecamy, aby skontaktować się z lekarzem. Urządzenie nie zastępuje badania kardiologicznego, ale służy jako pomoc w wykrywaniu nieregularnej pracy serca we wczesnym stadium.


7. KOMUNIKATY O BŁĘDACH

Jeżeli podczas pomiaru wystąpi błąd, pomiar zostanie przerwany i wyświetli się kod błędu.

ERR 1 - Nie wykryto tętna.

ERR 2 - Zakłócenia wpłynęły na wynik pomiaru. Przyczyna: podczas pomiaru wystąpił ruch ramienia.

ERR 3 - Zbyt długie pompowanie mankietu. Mankiet nie został założony prawidłowo.

ERR 5 - Pomiar wskazał nieakceptowalną różnicę pomiędzy ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym. Należy wykonać kolejny pomiar dokładnie stosując się do instrukcji. Jeżeli nadal wyświetlane są nietypowe wyniki, należy skontaktować się z lekarzem.

ERR 8 - Wartość ciśnienia skurczowego wynosi ponad 290 mmHg.

Dalsze informacje: ciśnienie krwi waha się nawet u zdrowych ludzi, dlatego ważne jest, aby wykonywać pomiary zawsze w tych samych warunkach (ciche otoczenie). Jeżeli pomimo stosowania się do tych zasad wahania będą większe niż 15 mmHg oraz kilkukrotnie wystąpi nieregularne tętno, należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku problemów należy skonsultować się z Diagnosis S.A. 


8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeżeli podczas użytkowania urządzenia pojawi się problem, należy sprawdzić następujące punkty i zastosować wymienione środki zaradcze.

 • Usterka: Ekran pozostaje ciemny pomimo włączenia urządzenia i umieszczenia w nim baterii.
  Środki zaradcze:
  1. Sprawdzić, czy baterie są ułożone prawidłowo (bieguny) i w razie konieczności poprawić ich położenie.
  2. Jeżeli wyświetlanie jest nieprawidłowe, ponownie zamontować baterie lub wymienić je.
 • Usterka: Urządzenie często nie może zmierzyć ciśnienia lub wyniki pomiaru są zbyt niskie (lub zbyt wysokie).
  Środki zaradcze:
  1. Sprawdzić pozycję mankietu.
  2. Zmierzyć ciśnienie krwi ponownie w cichym i spokojnym otoczeniu, stosując się do instrukcji użycia.
 • Usterka: Wyniki każdego pomiaru są inne, mimo że urządzenie pracuje prawidłowo i wartości również są wyświetlane prawidłowo.
  Środki zaradcze:
  Przeczytać poniższe informacje oraz informacje zawarte w części "Najczęściej występujące błędy". Powtórzyć pomiar. Proszę pamiętać: ciśnienie krwi stale się waha, dlatego kolejne pomiary będą charakteryzować się pewną zmiennością.
 • Usterka: Wynik pomiaru ciśnienia krwi różni się od tego, który został zmierzony przez lekarza.
  Środki zaradcze:
  Zapisywać codzienne wyniki pomiaru i skonsultować je z lekarzem. Proszę pamiętać: niektóre osoby podczas wizyty u lekarza odczuwają zdenerwowanie, które może podwyższać ciśnienie krwi (względem poziomu podczas pomiaru wykonanego w domu).


9. KONSERWACJA I KALIBRACJA

 1. Nie narażaj urządzenia na skrajne temperatury, wilgotność, pył i bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 2. Mankiet posiada wrażliwy, nieprzepuszczający powietrza zbiornik (pęcherz). Podczas jego obsługi zachowaj ostrożność i unikaj odkształcania poprzez skręcanie lub wyginanie.
 3. Czyść urządzenie miękką i suchą szmatką. Nie używaj benzyny, rozcieńczalników ani podobnych rozpuszczalników. Plamy z mankietu należy usuwać z ostrożnością przy pomocy wilgotnej szmatki i mydlin. Nie wolno zamaczać i prać mankietu!
 4. Uważaj, aby nie upuścić urządzenia i obsługuj je z ostrożnością. Chroń urządzenie przed silnymi wibracjami i wstrząsami.
 5. Nie wolno otwierać urządzenia. W przeciwnym razie kalibracja przeprowadzona przez producenta będzie nieważna!

Okresowe kontrole

 • Urządzenie pomiarowe wymaga regularnych kontroli.
 • Z tego powodu zalecamy przeprowadzanie okresowych kontroli ciśnieniomierza co 2 lata. Więcej informacji udzieli Diagnosis S.A.
 • Czas życia wyrobu określono na 5 lat.


10. BEZPIECZEŃSTWO I UTYLIZACJA 

 • To urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w instrukcji użycia. Wytwórca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie urządzenia.
 • Urządzenie posiada wrażliwe elementy i musi być obsługiwane z ostrożnością. Należy przestrzegać warunków przechowywania i użytkowania (dane techniczne).
 • Chronić urządzenie przed wodą i wilgocią, skrajnymi temperaturami, uderzeniami, upuszczeniem, kurzem, bezpośrednim światłem słonecznym, gorącem i zimnem.
 • Pompować mankiet tylko po jego założeniu.
 • Nie używać urządzenia w pobliżu pól elektromagnetycznych, które są generowane przez telefony komórkowe i instalacje radiowe.
 • Nie używać urządzenia, jeżeli jest uszkodzone.
 • Jeżeli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas, należy wyciągnąć baterie.
 • Należy korzystać wyłącznie z oryginalnych elementów dostarczonych przez Wytwórcę. Korzystanie z innych elementów może spowodować obniżenie poziomu bezpieczeństwa.

11. SYMBOLE

 

12. DANE TECHNICZNE

 • Metoda pomiaru: Oscylometryczna
 • Wyświetlacz: Ekran cyfrowy LCD
 • Zakres pomiaru: Ciśnienie 30 - 280 mmHg Tętno: 40 - 199 uderzeń na minutę
 • Dokładność pomiaru: Ciśnienie: ± 3 mmHg Tętno: ± 5% odczytu
 • Pompowanie powietrza do mankietu: Automatyczne urządzenie pompujące
 • Wypuszczanie powietrza z mankietu: Automatycznie przez zawór powietrza
 • Funkcja pamięci: 2 x 120 wyników pomiaru z datą i godziną
 • Zasilanie: 4 x 1,5 V baterie alkaliczne AAA lub zasilacz micro USB DC 5,0 V / 1,0 A (opcjonalnie)
 • Warunki użytkowania: Temperatura: 5 - 40 °C Wilgotność: 15 - 85% R.H. Ciśnienie atmosferyczne: 860 - 1060 hPa
 • Warunki transportu i przechowywania: Temperatura: -10 - 55 °C Wilgotność: 10 - 95% R.H. < Ciśnienie atmosferyczne: 860 - 1060 hPa
 • Wymiary: 135 × 90 × 41 ± 1,0 mm
 • Waga: 135 × 90 × 41 ± 1,0 mm
 • Rozmiar mankietu: Rozmiar M/L 22-42 cm
 • Ochrona przed porażeniem prądem: Elektryczny sprzęt medyczny zasilany wewnętrznie (gdy pracuje tylko na bateriach) Klasa II, elektryczny sprzęt medyczny (opcjonalny zasilacz)
 • Klasyfikacja bezpieczeństwa: Urządzenie typu BF
 • Tryb pracy: Praca ciągła
 • Klasyfikacja IP: IP22
 • Zawartość opakowania: Ciśnieniomierz, mankiet w rozmiarze M/L (22-42 cm), 4 x baterie AAA, instrukcja użycia, pokrowiec, zasilacz (opcjonalnie).

PRODUCENT I PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ

Diagnosis S.A.
ul. Gen. Władysława Andersa 38A
15-113 Białystok, Polska
www.diagnosis.pl

SERWIS GŁÓWNY

Diagnosis S.A.
ul. Przemysłowa 8, 16-010 Wasilków
tel. 85 874 60 45
serwis@diagnosis.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl